Aplikacja prokuratorska

Aplikacja prokuratorska trwa 30 miesięcy i rozpoczyna się nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej listy przyjętych na tę aplikację.

Celem aplikacji prokuratorskiej jest przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu prokuratora. W związku z tym szkolenie i praktyki odbywają się nie tylko w sądach i prokuraturach, ale także w zakładach medycyny sądowej, Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna w Krakowie, jednostkach policji, w tym w szkole policji, oraz urzędach kontroli skarbowej.

W ostatnim miesiącu aplikacji aplikanci przystępują do egzaminu prokuratorskiego przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Zadania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na jego część ustną opracowuje zespół egzaminacyjny powoływany w tym samym trybie, co komisja egzaminacyjna. Do egzaminu tego mogą również przystąpić asystenci prokuratora legitymujący się 6-letnim stażem na tym stanowisku.

Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od dnia zakończenia egzaminu sporządza i przekazuje Ministrowi Sprawiedliwości listę klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej. Warunkiem umieszczenia na tej liście jest złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Minister Sprawiedliwości przedstawia egzaminowanemu aplikantowi propozycję pracy na stanowisku asesora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury według kolejności miejsca zajmowanego na liście egzaminowanych aplikantów. Asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury mianuje Prokurator Generalny. Asesor uprawniony jest do wykonywania przewidzianych ustawą czynności prokuratorskich. Odbycie przez absolwenta aplikacji prokuratorskiej asesury daje mu uprawnienie do ubiegania się o powołanie na stanowisko prokuratora. 

Data publikacji: 
2013-08-08 11:27
Data wytworzenia: 
2013-08-08 11:27
Ostatnia zmiana: 
2013-09-03 23:23
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak