O Krajowej Szkole

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury została utworzona na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (tj. Dz.U.2012.1230) jako osoba prawna pozostająca pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości i rozpoczęła działalność w dniu 4 marca 2009 r. Jest to jedyna centralna instytucja odpowiedzialna za szkolenie wstępne oraz ustawiczne kadr sądownictwa i prokuratury w Pol­sce.

Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, nadaje statut Krajowej Szkoły (Dz.U.2009.65.550), określając jej ustrój, organizację, siedzibę, symbole oraz sposób i tryb realizowania działalności szkoleniowej, mając na uwadze stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań Krajowej Szkoły.

Regulamin organizacyjny Krajowej Szkole nadaje Rada Programowa.

Do zadań Krajowej Szkoły należy:

 1. prowadzenie aplikacji: ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, których celem jest uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego przygotowania do zajmowania stanowiska sędziego, prokuratora, asesora prokuratury, asystenta sędziego, asystenta prokuratora i referendarza sądowego;
 2. szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratury, w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych;
 3. szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury, podnoszące ich kwalifikacje zawodowe;
 4. prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji przypisanych do stanowisk pracy w sądach i prokuraturze, celem ich wykorzystania w działalności szkoleniowej.

Krajowa Szkoła prowadzi także działalność wydawniczą, m.in. w postaci Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Kwartalnik jest dystrybuowany bezpłatnie do sądów apelacyjnych i prokuratur apelacyjnych na terenie całego kraju oraz do Sądu Najwyższego, Prokuratury Generalnej, Naczelnego Sądu Administracyjnego, uczelni wyższych, które kształcą na kierunku prawo, i innych instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości i prokuraturą. W zakresie szkolenia ustawicznego Krajowa Szkoła prowadzi serię wydawniczą pt. „Metodyki”, natomiast w zakresie szkolenia wstępnego od 2012 r. - serię pt. „ Biblioteka Aplikanta”.

W ramach realizacji swoich zadań Krajowa Szkoła prowadzi współpracę międzynarodową oraz współdziała z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, prowadzącymi kształcenie na kierunku prawo, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Zadania Krajowej Szkoły realizowane są w szczególności przez:

 1. opracowywanie programów aplikacji: ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej oraz organizowanie przebiegu tych aplikacji;
 2. opracowywanie programu stażu na stanowisku referendarza sądowego, odbywanego w ramach aplikacji sędziowskiej, oraz organizowanie przebiegu stażu;
 3. przygotowywanie i organizowanie egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego;
 4. opracowywanie programów i organizowanie szkoleń i innych cyklicznych form doskonalenia zawodowego;
 5. koordynowanie działalności szkoleniowej sądów i prokuratury;
 6. przygotowywanie oraz organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów;
 7. współpracę międzynarodową oraz współdziałanie z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych prowadzącymi kształcenie na kierunku prawo, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk, w zakresie działalności szkoleniowej oraz innych form doskonalenia zawodowego;
 8. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją zadań, o których mowa powyżej;
 9. pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy pomocowych przeznaczonych na finansowanie zadań, o których mowa powyżej;
 10. wykonywanie innych zadań związanych z doskonaleniem kadr sądów i prokuratury, wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości.

Do mienia i finansów Krajowej Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące państwowych szkół wyższych. Uprawnienia ministra właściwego w rozumieniu tych przepisów w odniesieniu do Krajowej Szkoły wykonuje Minister Sprawiedliwości.

Data publikacji: 
2013-08-05 12:36
Data wytworzenia: 
2013-08-05 12:36
Ostatnia zmiana: 
2013-12-09 20:09
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak