Aplikacja sędziowska

Aplikacja sędziowska trwa 48 miesięcy i rozpoczyna się nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej listy przyjętych na tę aplikację.

W ramach aplikacji sędziowskiej aplikanci odbywają najpierw przez okres 30 miesięcy zajęcia w Krajowej Szkole i praktyki, a następnie przez kolejnych 18 miesięcy staż na stanowisku referendarza sądowego.

W trzydziestym miesiącu aplikacji sędziowskiej aplikant przystępuje do egzaminu sędziowskiego składającego się z części pisemnej i ustnej. Zadania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na część ustną egzaminu opracowuje zespół egzaminacyjny powoływany przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powoływana w tym samym trybie. W egzaminie mogą również wziąć udział referendarze sądowi posiadający 3-letni staż na tym stanowisku lub asystenta sędziego oraz asystenci sędziego po przepracowaniu 5 lat na tym stanowisku.

W terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym Dyrektor Krajowej Szkoły kieruje aplikanta na staż w zawodzie referendarza sądowego, a następnie prezes właściwego sądu apelacyjnego powołuje go na to stanowisko referendarza sądowego w konkretnym sądzie na czas nieokreślony.

Analogicznie jak w przypadku odbywania praktyk, w okresie stażu, aplikantowi wyznacza się patrona stażu, który zapoznaje aplikanta z czynnościami należącymi do zakresu jego obowiązków i niezwłocznie po zakończeniu stażu przedstawia patronowi koordynatorowi pisemną opinię wraz z oceną przebiegu stażu.

W oparciu o oceny patronów praktyk i stażu patron koordynator sporządza końcową opinię wraz z łączną oceną, stanowiącą średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez poszczególnych patronów. 

Absolwent aplikacji sędziowskiej po ukończeniu stażu kontynuuje pracę na stanowisku referendarza sądowego. Wraz z ukończeniem aplikacji nabywa on  uprawnienie do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Data publikacji: 
2013-08-08 11:26
Data wytworzenia: 
2013-08-08 11:26
Ostatnia zmiana: 
2013-09-03 23:22
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak