Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Do zadań Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej należy organizowanie i prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr sądownictwa i prokuratury, a także współpraca międzynarodowa w tym zakresie, a w szczególności:

 1. szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 2. szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratur, podnoszące ich kwalifikacje zawodowe,
 3. opracowywanie projektu regulaminu działalności szkoleniowej w zakresie realizowanym przez Ośrodek,
 4. współdziałanie z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie związanym ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowego kadr sądownictwa i prokuratury.

Do zadań Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej należy także prowadzenie badań i analiz w zakresie służącym realizacji zadań statutowych Krajowej Szkoły, jak również realizacja zadań Krajowej Szkoły w zakresie pozyskiwania i efektywnego wykorzystania funduszy programów pomocowych Unii Europejskiej i innych.

W Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej wyodrębnia się:

 1. Sekretariat,
 2. Dział Planowania Szkoleń,
 3. Dział Realizacji Szkoleń,
 4. Dział Współpracy Międzynarodowej,
 5. Dział Badań i Analiz,
 6. Sekcję Funduszy Pomocowych,
 7. Sekcję Administracyjno-Gospodarczą.

Do zadań Działu Planowania Szkoleń należy prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury, w tym w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów założeń programowych, corocznego harmonogramu działalności szkoleniowej i programów poszczególnych szkoleń,
 2. przygotowywanie programów centralnych szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego,
 3. opiniowanie i wsparcie merytoryczne szkoleń współorganizowanych z innymi podmiotami,
 4. współpraca z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych prowadzącymi kształcenie na kierunku prawo, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk w zakresie działalności szkoleniowej oraz innych form doskonalenia zawodowego,
 5. dobór wykładowców Krajowej Szkoły i współpraca z nimi,
 6. przygotowywanie informacji dla Rady Programowej o potrzebie powierzenia zajęć w ramach szkolenia ustawicznego kandydatowi na wykładowcę Krajowej Szkoły,
 7. realizacja innych zadań w zakresie szkolenia ustawicznego i doskonalenia zawodowego.

Do zadań Działu Realizacji Szkoleń należy prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury, w tym w szczególności:

 1. organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie zdecentralizowanych szkoleń,
 2. prowadzenie dokumentacji szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego,
 3. opracowywanie i przedstawianie sprawozdań oraz wniosków z każdego szkolenia i z każdej innej formy doskonalenia zawodowego,
 4. nadzorowanie i koordynowanie pracy platformy szkoleniowej Krajowej Szkoły.

Do zadań Działu Współpracy Międzynarodowej należy prowadzenie spraw dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr sądownictwa i prokuratury, a w szczególności:

 1. planowanie i przygotowywanie programów współpracy międzynarodowej w zakresie działalności szkoleniowej,
 2. bieżąca współpraca z instytucjami międzynarodowymi oraz zagranicznymi instytucjami  zajmującymi się działalnością szkoleniową kadr sądów i prokuratur,
 3. organizacja szkoleń, seminariów i innych form doskonalenia zawodowego kadr sądów i prokuratur związanych z tematyką międzynarodową,
 4. organizowanie staży zagranicznych,
 5. organizacja lub koordynacja wizyt zagranicznych związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym kadr sądownictwa i prokuratury,
 6. organizacja programów wymiany,
 7. utrzymywanie bieżących kontaktów międzynarodowych w zakresie zleconym przez Dyrektora,
 8. prowadzenie procesu rekrutacji uczestników szkoleń międzynarodowych i koordynacja tych szkoleń,
 9. opracowywanie i przedstawianie sprawozdań i wniosków z każdego zorganizowanego szkolenia,
 10. gromadzenie materiałów informacyjnych dotyczących organizacji wymiaru sprawiedliwości i procesu szkolenia jego kadr w innych państwach.

Do zadań Działu Badań i Analiz należy prowadzenie badań i analiz w zakresie służącym realizacji zadań statutowych Krajowej Szkoły, a w szczególności:

 1. gromadzenie, opracowywanie i analizowanie danych statystycznych dotyczących działalności Krajowej Szkoły,
 2. prowadzenie badań i analiz służących opracowaniu profili kompetencyjno-kwalifikacyjnych stanowisk pracy w sądownictwie i prokuraturze pod kątem potrzeb szkoleniowych,
 3. prowadzenie badań i analiz dotyczących bieżących i perspektywicznych potrzeb  szkoleniowych  kadr sądownictwa i prokuratury,
 4. opracowywanie standardów szkoleń i materiałów szkoleniowych,
 5. opracowanie i wdrożenie systemu długoterminowych i zewnętrznych ewaluacji szkoleń,
 6. rozpoznanie i analiza potrzeb wydawniczych.

Dbając o wysoką jakość prowadzonej działalności edukacyjnej, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury – przy udziale firmy Trio Management - w okresie od października 2010 r. do listopada 2011 r. zrealizowała projekt opracowania i wdrożenia narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w tym systemu kompetencyjnego dla szkoły i narzędzi diagnozy kompetencji kadr dla stanowisk: wykładowców, kierowników szkoleń, patronów koordynatorów i patronów praktyk aby umożliwić właściwą selekcję osób na te stanowiska oraz efektywne planowanie działań rozwojowych.

Szczegółowe informacje dot. projektu.

Do zadań Sekcji Funduszy Pomocowych należy realizacja zadań Krajowej Szkoły w zakresie pozyskiwania i efektywnego wykorzystania funduszy programów pomocowych Unii Europejskiej i innych. W ramach realizacji tych zadań Dział Funduszy Pomocowych w szczególności:

 1. pozyskuje informacje na temat istniejących i powstających programów wspierających działania Krajowej Szkoły oraz przekazuje te informacje Dyrektorowi oraz komórkom organizacyjnym,
 2. prowadzi i aktualizuje bank informacji o dostępnych funduszach pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych oraz przekazuje powyższe informacje zainteresowanym komórkom organizacyjnym,
 3. analizuje możliwości pozyskiwania funduszy pomocowych na  realizację zadań Krajowej Szkoły,
 4. opiniuje propozycje projektów zgłaszanych przez komórki organizacyjne do programów pod kątem możliwości pozyskania funduszy pomocowych,
 5. współpracuje z instytucjami zajmującymi się problematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych,
 6. opracowuje i rozpowszechnia materiały promocyjno – informacyjne o realizowanych projektach,
 7. współpracuje z mediami w zakresie publikacji materiałów informacyjno – publicystycznych, prasowych oraz elektronicznych w zakresie realizowanych projektów,
 8. przygotowuje projekty, a w szczególności:
  • przygotowuje i składa, po zatwierdzeniu aplikacji przez Dyrektora, wniosek o dofinansowanie,
  • przygotowuje wszelkie opracowania będące wymaganymi załącznikami do wniosku, w tym  analizy finansowo-ekonomiczne,
  • dokonuje tłumaczenia projektu na język obcy, jeżeli jest to wymagane,
  • pozyskuje partnerów do projektów we współpracy z komórkami organizacyjnymi,
 9. koordynuje projekty zgodnie z wymaganiami i procedurami funduszu/programu pomocowego,
 10. wykonuje raporty okresowe,
 11. przygotowuje i składa raporty końcowe oraz wnioski o płatność,
 12. nadzoruje rozliczenie  projektu.

Do zadań Sekcji Administracyjno-Gospodarczej należy prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych i obsługi ekonomiczno–finansowej Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej, niezastrzeżonych do kompetencji innych komórek organizacyjnych, w tym:

1. nadzór techniczny nad inwestycjami, a ponadto przygotowywanie projektów planów zapotrzebowania na materiały i usługi, projektów planów zamówień publicznych i planów inwestycyjnych, a także wniosków o uruchomienie zamówienia publicznego,

2. nadzór techniczny nad robotami, a ponadto przygotowywanie projektów planów robót,

3. w zakresie ewidencji i inwentaryzacji majątku:

 • prowadzenie wykazów i sporządzanie dokumentów związanych z ewidencją majątku,
 • oznaczanie środków trwałych i wyposażenia,
 • informowanie Działu Finansowo-Księgowego o przesunięciach środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie dokumentów dotyczących weryfikacji stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych,
 • likwidacja składników majątkowych,
 • przechowywanie ksiąg inwentarzowych,

z tym że likwidację składników majątkowych zatwierdza zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych,

4. w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej:

 • przeprowadzanie bieżących i okresowych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • inicjowanie i koordynacja realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • organizowanie badań okresowych pracowników,

5. prowadzenie filii biblioteki Krajowej Szkoły, znajdującej się w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej, a także jego ewidencjonowanie materiału bibliotecznego, jego udostępnianie, zabezpieczanie i konserwowanie oraz wnioskowanie o zakup nowych pozycji, 

6. ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentacji spraw załatwionych, związanych z działalnością Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie, potrzebnych do pracy bieżącej tego Ośrodka (registratura),

7. zapewnianie realizacji umów i ich rozliczanie z dostawcami mediów i innych usług,

8. gospodarka pieczęciami, pieczątkami i drukami ścisłego zarachowania,

9. administracja budynków Krajowej Szkoły i terenów przyległych, w tym:

 • utrzymywanie porządku na terenie i wokół budynków,
 • nadzorowanie stanu technicznego budynków i pomieszczeń,
 • usuwanie usterek, dokonywanie drobnych napraw bieżących i usuwanie awarii sieci, mediów i urządzeń technicznych,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej budynków,
 • zapewnianie nadzoru eksploatacji lokalnych systemów typu monitoring, alarmy i dozór,
 • dekorowanie i flagowanie obiektów,
 • aktualizowanie tablic informacyjnych,

w odniesieniu do budynków i terenów przyległych Krajowej Szkoły położonych w Lublinie,

10. zaopatrywanie komórek organizacyjnych w środki trwałe, wyposażenie i materiały, uczestniczenie w odbiorach oraz przekazywaniu do eksploatacji obiektów wykonanych w ramach inwestycji i remontów,

11. obsługa pocztowa, wykonywanie czynności technicznych związanych z organizacją imprez okolicznościowych, aktualizacja informacji o numeracji telefonicznej.

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza wykonuje także zadania z zakresu gospodarowania siecią teleinformatyczną i sprzętem teleinformatycznym, które funkcjonują w budynku Krajowej Szkoły w Lublinie, poprzez:

 1. zapewnianie bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych oraz ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem,
 2. wykonywanie napraw sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania,
 3. wspieranie bieżącej pracy użytkowników systemów teleinformatycznych i zasobów informatycznych,
 4. koordynację zewnętrznych usług związanych z dostawą, naprawą i serwisowaniem sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania.

W zakresie zadań Sekcji Administracyjno-Gospodarczej zastępca dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej współdziała z zastępcą dyrektora ds. organizacyjnych oraz z zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno - finansowych i Głównym Księgowym. W tym samym zakresie kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej współdziała z zastępcą dyrektora ds. organizacyjnych oraz z kierownikami komórek organizacyjnych Biura Ekonomiczno-Finansowego, a także udziela wszelkich niezbędnych informacji i podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu umożliwienia sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań przez Sekcję Administracyjno-Gospodarczą.

 

Data publikacji: 
2013-08-05 13:30
Data wytworzenia: 
2013-08-05 13:30
Ostatnia zmiana: 
2015-05-05 15:05
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński