Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej

„Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”
projekt współfinansowany z EFS w ramach POWER

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 stycznia 2019 r. realizuje projekt pt. "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności prawa podatkowego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych u min. 765 pracowników powszechnych jednostek prokuratury (prokuratorów, asesorów oraz asystentów prokuratora) w terminie do dn. 31. 01. 2019 r.

Wartość projektu: 1 271 646,00 zł

Projekt skierowany jest do prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z całej Polski, zajmujących się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych/skarbowych, w tym pracujących m.in.:

  • w Departamentach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (w tym w wydz. zamiejscowych),
  • w Wydziałach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Finansowo-Skarbowej Prokuratur Regionalnych,
  • w Wydziałach Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziałach Śledczych Prokuratur Okręgowych,
  • w Prokuraturach Rejonowych.

Najważniejsze działania zaplanowane w projekcie:

  • Opracowanie, po konsultacjach z Prokuraturą Krajową, programu szkolenia, uwzględniającego zróżnicowane i aktualne potrzeby grupy docelowej
  • Opracowanie opisu zakładanych efektów planowanych szkoleń,
  • Realizacja szkoleń dla 34 grup dostosowanych do potrzeb uczestników w wymiarze 16 godzin na uczestnika. Szkolenia będą realizowane w Lublinie, Poznaniu i Warszawie w okresie listopad 2017 r. – styczeń 2019 r.

W ramach projektu dodatkowo zostaną opracowane i udostępnione jednostkom prokuratury materiały w wersji on - line (elektronicznej), które będą umieszczone na platformie KSSiP, co umożliwi samokształcenie kadrom prokuratury zainteresowanym podnoszeniem kompetencji w zakresie zwalczania i  zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej.

Realizację szkoleń zaplanowano od listopada 2017 r. do stycznia 2019 roku, zaś nabór na szkolenia zostanie ogłoszony we wrześniu 2017 r.

 


 

W dniach 14 - 15 września 2017 roku w Lublinie w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego
i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, odbyły się warsztaty konsultacyjne zorganizowane w ramach projektu Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano organizację szkoleń dla 850 osób - prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora z całej Polski, zajmujących się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych, w szczególności związanych z przestępczością podatkową.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Prokuratury Krajowej, Prokuratur Regionalnych, ekspert z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępczości podatkowej oraz wykładowcy KSSiP, którzy zadeklarowali chęć prowadzenia szkoleń w ramach przedmiotowego projektu.

Podczas warsztatów został poddany konsultacjom przygotowany przez eksperta projekt programu szkoleniowemu, tak by odpowiadał w jak największym stopniu oczekiwaniom uczestników szkoleń. Ponadto został ustalony harmonogram realizacji  34 edycji szkoleń, które rozpoczną się w listopadzie 2017 roku i będą kontynuowane do stycznia 2019 r. w Lublinie, Warszawie oraz Poznaniu.

 

Data publikacji: 
2017-06-29 15:18
Data wytworzenia: 
2017-06-29 15:17
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2017-09-20 14:01
Autor zmiany: 
Monika
Stęplowska