Rada Programowa

Zgodnie z Art. 5. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230 ze zm.) organami Krajowej Szkoły są  Rada Programowa oraz Dyrektor. Radę Programową powołuje Minister Sprawiedliwości.

Rada składa się z nie więcej niż 18 członków, w tym:

 • 3 członków wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości;
 • 3 członków wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa;
 • 3 członków wskazanych przez Prokuratora Generalnego;
 • 3 członków wskazanych przez Krajową Radę Prokuratury;
 • członka wskazanego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 • członka wskazanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • członka wskazanego przez podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych prowadzące kształcenie na kierunku prawo;
 • członka wskazanego przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej;
 • członka wskazanego przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych;
 • członka wskazanego przez Prezesa Krajowej Rady Notarialnej.

Członkiem Rady może być wyłącznie sędzia, prokurator, osoba posiadająca tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, sędzia albo prokurator w stanie spoczynku. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.

 

Do zadań Rady należy:

 1.  ustalanie ogólnych kierunków działalności Krajowej Szkoły;
 2. opracowywanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły;
 3. uchwalanie programów aplikacji;
 4. opiniowanie składu zespołów i komisji konkursowych oraz zespołów i komisji egzaminacyjnych;
 5.  ustalanie rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły;
 6. ustalanie zasad rekrutacji na szkolenia;
 7. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły;
 8. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Rady;
 9. uchwalanie regulaminu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły;
 10. zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły;
 11. zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły, przedstawianego przez Dyrektora Krajowej Szkoły;
 12. wyrażanie opinii w sprawie odwołania Dyrektora Krajowej Szkoły;
 13. wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności Krajowej Szkoły.

Regulamin organizacyjny Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data publikacji: 
2013-08-05 13:34
Data wytworzenia: 
2013-08-05 13:34
Ostatnia zmiana: 
2017-05-05 12:29
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński