Rada Programowa

W skład Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury powołanej Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości 150/17/DKO z dnia 29 maja 2017 r. wchodzą:

1) Osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości:
  a) Iwona Łapińska – sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
  b) Kamila Napiórkowska-Piłat – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
  c) Dagmara Pawełczyk-Woicka – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.
2) Osoby wskazane przez Krajową Radę Sądownictwa:
  a) Dariusz Zawistowski – sędzia Sądu Najwyższego,
  b) Krzysztof Wojtaszek – sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,
  c) Janusz Drachal – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
3) Osoby wskazane przez Prokuratora Generalnego:
  a) Przemysław Funiok – prokurator Prokuratury Krajowej,
  b) Adam Roch – prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach,
  c) Krzysztof Kuk – prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach.
4) Osoby wskazane przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym:
  a) Agata Gałuszka-Górska – prokurator Prokuratury Krajowej,
  b) Michał Ostrowski – prokurator Prokuratury Krajowej - Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej,
  c) Jarosław Hołda – prokurator Prokuratury Krajowej.
5) Osoba wskazana przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:
      Dariusz Dończyk – sędzia Sądu Najwyższego.
6) Osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego:
     prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
7) Osoba wskazana przez podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych prowadzące kształcenie na kierunku prawo:
     prof. dr hab. Janina Błachut – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Przewodnicząca Rady Programowej.
8) Osoba wskazana przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej:
     prof. dr hab. Piotr Kardas.
9) Osoba wskazana przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych:
     dr hab. Rafał Stankiewicz.
10) Osoba wskazana przez Prezesa Krajowej Rady Notarialnej:
     dr hab. Paweł Czubik.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1139), Rada Programowa Krajowej Szkoły powołana w dniu 29 maja 2017 r. działa w dotychczasowym składzie do czasu powołania nowego, nie dłużej jednak niż do dnia 22 grudnia 2017 r.

W skład następnej Rady, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146 z późn. zm.) wchodzi Dyrektor Krajowej Szkoły i nie więcej niż 12 członków powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości, w tym:

 • członek wskazany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 2 członków wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości spośród sędziów;
 • 2 członków wskazanych przez Prokuratora Krajowego spośród prokuratorów;
 • członek wskazany przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym;
 • członek wskazany przez Krajową Radę Sądownictwa;
 • członek wskazany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 • członek wskazany przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • 3 członków wskazanych przez podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych prowadzące kształcenie na kierunku prawo.

Członkiem Rady może być wyłącznie sędzia, prokurator, osoba posiadająca tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, sędzia albo prokurator w stanie spoczynku. Kadencja członków Rady trwa 4 lata.

Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami.

Na podstawie Art. 10. ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146 z późn. zm.) do zadań Rady należy:

 • ustalanie ogólnych kierunków działalności Krajowej Szkoły;
 • uchwalanie założeń do rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły;
 • uchwalanie założeń do programów aplikacji;
 • opiniowanie rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły;
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego Rady;
 • opiniowanie kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły;
 • opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły, przedstawianego przez Dyrektora Krajowej Szkoły;
 • wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności Krajowej Szkoły;
 • opiniowanie projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji oraz indywidualnego toku szkolenia.

 

Data publikacji: 
2013-08-05 13:34
Data wytworzenia: 
2013-08-05 13:34
Ostatnia zmiana: 
2017-09-05 13:49
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński