Informacje ogólne

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi scentralizowane szkolenie wstępne kadr sądownictwa i prokuratury - aplikację ogólną oraz aplikacje specjalistyczne: sędziowską i prokuratorską. Ustawowe zadania w tym zakresie realizuje Ośrodek Szkolenia Wstępnego w Krakowie. Do podstawowych zadań Ośrodka należy: zorganizowanie naboru na aplikację ogólną, prowadzenie tej aplikacji, przeprowadzenie naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską spośród absolwentów aplikacji ogólnej, prowadzenie aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej oraz przygotowanie i obsługa administracyjna egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego, a także zorganizowanie stażu referendarskiego dla aplikantów aplikacji sędziowskiej.

Pierwszy 300-osobowy rocznik aplikantów aplikacji ogólnej rozpoczął szkolenie 30 listopada 2009 r. Spośród osób, które ukończyły tę aplikację, po 75 zostało przyjętych na aplikacje sędziowską i prokuratorską. Aplikanci aplikacji specjalistycznych rozpoczęli szkolenie 28 lutego 2011 r. W sierpniu 2013 r. przystąpili do egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego. W tym czasie w Krajowej Szkole, na wszystkich rocznikach aplikacji, jednocześnie kształciły się 654 osoby.

Aplikacja jest formą szkolenia zawodowego mającego na celu przygotowanie do wykonywania określonego zawodu prawniczego. Szkolenie na aplikacjach odbywa się zgodnie z uchwalonymi przez Radę Programową programami w cyklach, które obejmują 5-dniowe zajęcia w siedzibie Krajowej Szkoły oraz kilkutygodniowe praktyki poświęcone problematyce omówionej na zajęciach. Na zakończenie każdego cyklu aplikanci przystępują do sprawdzianu wiedzy z tego zakresu i umiejętności jej praktycznego wykorzystania.

Aplikanci korzystają z nowoczesnej bazy dydaktycznej, położonej w centrum Krakowa. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Krajowej Szkoły, którymi są prawnicy, przede wszystkim sędziowie i prokuratorzy, a także specjaliści z innych dziedzin. Aplikanci są szkoleni w kilkunastoosobowych grupach przy zastosowaniu nowoczesnych metod dydaktycznych takich jak: case method (analiza orzeczeń Sądu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów powszechnych), warsztaty (praca na aktach sądowych i prokuratorskich), analiza i rozwiązywanie kazusów, symulacja rozpraw. Należy podkreślić, że wykłady na aplikacji należą do rzadkości.  Aplikanci mają bezpłatny dostęp do materiałów dydaktycznych oraz informatycznych programów prawniczych.  

Istotnym elementem szkolenia zawodowego są praktyki, które obejmują ok. 80 % czasu aplikacji. Każdy aplikant jest kierowany na praktykę do sądu, prokuratury i jednostek administracji publicznej, położonych w pobliżu miejsca jego zamieszkania. Podczas praktyki aplikant nabywa umiejętności praktycznego wykonywania zawodu asystenta sędziego, asystenta prokuratora, referendarza sądowego, sędziego lub prokuratora. W tym czasie znajduje się pod opieką indywidualnie wyznaczonych patronów praktyk, którymi są sędziowie, prokuratorzy i referendarze sądowi. Przez cały okres aplikacji nad aplikantem czuwa również, odpowiadający za prawidłowy przebieg praktyk, patron koordynator, który wskazuje kandydatów na patronów praktyk oraz sporządza opinię końcową z przebiegu wszystkich praktyk i stażu.

Każdy cykl szkoleniowy kończy się sprawdzianem polegającym na opracowaniu decyzji procesowej w oparciu o akta sądowe lub prokuratorskie. Warunkiem ukończenia aplikacji jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich sprawdzianów i praktyk. Aplikanci aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej w ostatnim miesiącu aplikacji przystępują do egzaminu – odpowiednio – sędziowskiego albo prokuratorskiego. Aplikację sędziowską kończy 18-miesięczny staż na stanowisku referendarza sądowego. 

Aplikanci mogą uczestniczyć w szkoleniach z języka angielskiego, obejmujących naukę terminologii prawniczej, oraz w uzupełniających szkoleniach oferowanych na platformie e-learningowej. Ponadto mają możliwość wzięcia udziału w wymianach zagranicznych młodych prawników, organizowanych we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, np. Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Justice Training Network - EJTN). Krajowa Szkoła oferuje aplikantom możliwość wzięcia udziału w Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej współorganizowanym z Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna, Konkursie Krasomówczym, a także zajęciach sportowych.

Aplikant jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach, praktykach i stażach przewidzianych programem aplikacji, samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności praktycznych, przystępowania do sprawdzianów oraz egzaminów, przestrzegania regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły oraz zarządzeń i poleceń porządkowych jej dyrektora. W czasie aplikacji nie może wykonywać dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym oraz zajęcia o charakterze naukowym, dydaktycznym lub publicystycznym, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia lub zajęcia nie przeszkadza w wykonywaniu obowiązków aplikanta.

Aplikant jest uprawniony do otrzymywania stypendium oraz podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wysokość stypendium aplikanta aplikacji ogólnej wynosi 3300 zł miesięcznie, a pozostałych aplikacji - 3800 zł. W okresie stażu referendarskiego aplikant sędziowski otrzymuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej najniższemu wynagrodzeniu zasadniczemu referendarza sądowego.

W trakcie zjazdów w Krakowie aplikant może korzystać z zakwaterowania w 1-osobowych pokojach hotelowych Domu Aplikanta.

Aplikant aplikacji specjalistycznych, sędziowskiej lub prokuratorskiej, skreślony z listy aplikantów, lub taki, który nie podjął zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, ma obowiązek zwrotu stypendium uzyskanego w czasie trwania aplikacji specjalistycznej.

Data publikacji: 
2013-08-08 11:24
Data wytworzenia: 
2013-08-08 11:24
Ostatnia zmiana: 
2017-03-29 09:08
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński