Seminarium międzynarodowe dla wykładowców pt.: „Training to leadership: training methods”, 8-9 listopada 2017 r., Praga

Data szkolenia: 08-11-2017r. - 09-11-2017r.
Miejsce szkolenia: Praga
Grupa docelowa: wykładowcy KSSiP
Forma zajęć: seminarium
Termin zgłoszeń 28.09.2017 r. godz. 12.00
Sygnatura M10/D4/17
Język roboczy angielski, francuski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowych seminariach organizowanych w 2017 roku w ramach Katalogu Szkoleń Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości.

Aktualnie Dział Współpracy Międzynarodowej przyjmuje zgłoszenia spośród wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na 2-dniowe szkolenie międzynarodowe pod tytułem: "Training to leadership: training methods". Wydarzenie odbędzie się w Pradze i będzie prowadzone w języku angielskim i francuskim.

Zakres tematyczny szkolenia

Training to leadership in the judiciary is a difficult task, because leadership and court management are to be balanced with values that are inherent in the judiciary, such as judicial independence. However, leaders in the judiciary, and especially presidents of courts and chief prosecutors, should be supported by training in developing specific skills and capacities -such us “personal development”, leadership and communication skills development, change management capacity development-  that are necessary for the efficient and effective management of judicial organisations.

A conference, focused on concrete problems of training to leadership, was organised by the EJTN in cooperation with ENCJ in Barcelona on 12 and 13 July 2016. During the conference, different training courses developed by Schools for the Judiciary from different UE Member States were illustrated and compared. Emphasis was put on practical learning and interactive methods; training methods used underline the importance of sharing knowledge and the power of learning from colleague. The involvement of experts on leadership and change management in public organisations and especially in judicial organisations was considered important.

This day-and-a-half training is aimed at discussing, amongst European trainers, the best training methods for meeting the leader’s training needs and at putting the basis for the development of an European course on training to leadership.

Zasady finansowania

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca koszty transportu do kwoty 400 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. EJTN/REFJ wypłaca per diem w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu są opisane w pliku "EJTN Corporate Financial Policy" w załączniku.

Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW oraz pobranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na czas pobytu na szkoleniu poza granicami Polski. 

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje w kosztach szkolenia.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio przez EJTN.

Warunki uczestnictwa

  1. Znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  2. Wypełnienie i przesłanie formularza aplikacyjnego. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego jest obowiązkowe. Zgłoszenia (formularz aplikacyjny KSSiP) należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres: miedzynarodowy@kssip.gov.pl, w temacie wpisując sygnaturę M10/D4/17 do dnia 28 września 2017 r. do godz.12.00
  3. Wpisanie się na listę oczekujących na przedmiotowe wydarzenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (procedura rejestracji na szkolenie na platformie został opisany poniżej)

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury https://www.kssip.gov.pl/node/4016 - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Sekretariat Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenie międzynarodowe.

Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

  • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję "Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi". W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
  • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie - po zalogowaniu się na Platformę w sekcji "Kursy" należy odnaleźć zakładkę "Szkolenia międzynarodowe 2017", gdzie zostało zamieszczone wybrane szkolenie.
  • Zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

FAQ – pytania i odpowiedzi w przedmiocie organizacji udziału w szkoleniach EJTN

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

Więcej informacji o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2017/Seminar-on-Leadership--TM201706/

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

Koordynacja organizacyjna: Anna Michrowska-Natorska (a.michrowska@kssip.gov.pl)

 

Data wytworzenia: 
2017-09-21 14:14
Autor treści: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki
Ostatnia zmiana: 
2017-09-21 14:39
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki