Rekrutacja na staż 3-miesięczny w siedzibie EUROJUST w Hadze realizowany w 2018 roku

Okres stażu:

3 miesiące w okresie między  01-04-2018 r. a 31-12-2018 r.

Miejsce:

Haga (Holandia)

Grupa docelowa:

prokuratorzy i sędziowie orzekajacy w sprawach karnych

Termin rejestracji:

15 grudnia 2017 r.

Język roboczy:

angielski

Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury uprzejmie informuje, iż Krajowa Szkoła we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach kolejnej edycji programu międzynarodowych staży długoterminowych dla sędziów i prokuratorów (EJTN Long Term Training Period) w 2018 roku oferuje:

  • 1 miejsce na 3-miesięcznym stażu w siedzibie EUROJUST w Hadze – sygn. M3/B/18;

Wymagania:

1.     Staż adresowany jest do prokuratora lub sędziego (preferowani będą sędziowie orzekający w sprawach karnych) z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie międzynarodowej współpracy w sprawach karnych ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania i realizacji wniosków o pomoc prawną.

2.     Biegła znajomość języka angielskiego na poziomie minimum C1. Do zgłoszenia podczas rejestracji elektronicznej na platformie EJTN w miejscu “Document Submission / Add documents” należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.

3.   Termin stażu: staż trwa 3 miesiące i jest realizowany w terminie między kwietniem a grudniem 2018 roku w zależności od ustaleń między zakwalifikowanym kandydatem a polskim biurem EUROJUST w Hadze.

4.     Kandydaci zobowiązani są do uzyskania przed przystąpieniem do rekrutacji pisemnej zgody przełożonego (Prezesa Sądu lub Prokuratora) na udział w długoterminowym stażu realizowanym we wskazanym terminie 2018 roku – skan elektroniczny należy dołączyć do zgłoszenia.

5.     CV w języku polskim i w wybranym języku obcym (angielskim lub francuskim) – skany lub pliki Word należy dołączyć do dokumentacji podczas rejestracji.

Szczegółowe zasady organizacyjne stażów długoterminowych realizowanych ww. instytucjach w ramach Programu Wymiany EJTN w 2018 roku w języku angielskim: http://www.ejtn.eu/PageFiles/16742/Requirements_LT_EN_2018.pdf

Pierwszy etap rekrutacji na staż długoterminowy w EUROJUST jest otwarty do 15 grudnia 2017 roku i jest prowadzony w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydata na platformie internetowej EJTN oraz na platformie szkoleniowej Krajowej Szkoły.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w stażu długoterminowym w EUROJUST uprzejmie prosimy o rejestrację w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2017 roku postępując zgodnie z przyjętą procedurą rejestracji:

  1. Rejestracja na platformie EJTN zgodnie ze wskazówkami EJTN (adres internetowy https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/). Rejestracja na platformie EJTN jest możliwa bez wprowadzania kodu referencyjnego (Reference code).  W przypadku kandydatów z Polski ten kod nie jest wymagany.
  2. Wpis na listę oczekujących na platformie szkoleniowej KSSiP na wybrany staż długoterminowy.

Po zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej KSSiP http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/  należy rozwinąć w polu „Szukaj” widocznym na dole strony opcje „Wyszukiwanie zaawansowane”. W polu sygnatura należy wpisać właściwą sygnaturę dla intersującego nas szkolenia / stażu i potwierdzić polecenie „Szukaj”. Następnie należy wybrać spośród wyłonionych tytułów interesujące nas szkolenie/staż i nacisnąć na ten link. W celu rejestracji na staż należy zapisać się na listę oczekujących poprzez naciśnięcie linku do zapisu, który znajduje się u dołu ogłoszenia o szkoleniu.

Drugi etap rekrutacji na staż długoterminowy w EUROJUST jest prowadzony przez Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP, który rekomenduje kandydatów do odbycia stażu w oparciu o zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury (zarządzenie dostępne jest pod adresem: https://www.kssip.gov.pl/node/4016).

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w stażu długoterminowym zostanie podjęta przez EUROJUST w porozumieniu z Sekretariatem Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w oparciu o listę zarekomendowanych przez KSSiP kandydatów.

Zasady organizacyjne:

Staż długoterminowy w EUROJUST z założenia jest bezkosztowy dla polskiego sądu czy prokuratury i realizowany jest na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości w odniesieniu do sędziów (art. 77 §3b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2062) lub Prokuratora Generalnego w odniesieniu do prokuratorów (art. 106 § 7a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1767).

Uczestnik stażu zobowiązany jest do zorganizowania podróży oraz organizacji miejsca zamieszkania na czas odbywania stażu za granicą we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom wskazanie w momencie rejestracji stażu po zakwalifikowaniu rachunku bankowego w walucie EURO niezbędnego do przelewów diet.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje w kosztach stażu.

Zasady finansowania:

Udział w programie z zasady jest bezpłatny dla uczestnika. Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) wypłaca na czas odbywania stażu diety dzienne w kwocie 120 EURO na pokrycie kosztów podróży międzynarodowej, kosztów dojazdów lokalnych, kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z przyjęta polityką finansowania staży długoterminowych, tj. nie krótszych niż 3 miesiące.

Przed rozpoczęciem stażu uczestnik otrzymuje w drodze przelewu bankowego równowartość dwumiesięcznych diet skalkulowanych na okres trwania pierwszych 2 miesięcy stażu. Z tej puli uczestnik opłaca koszty podróży międzynarodowej, koszty dojazdów lokalnych, zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas trwania stażu. Kolejne przelewy będą realizowane przez EJTN w regularnych miesięcznych odstępach. Szczegółowe zasady finansowania i zwrotu kosztów są określone w załączniku Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN w punktach: 11.2. oraz 14. Po zakończeniu stażu uczestnik otrzymuje transze należnych diet pod warunkiem przesłania do EJTN wymaganych dokumentów rozliczeniowych (wykaz ww. dokumentów w załączniku).

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:

Anna Natorska-Michrowska
Główny Specjalista
Dział Współpracy Międzynarodowej
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2017-11-24 10:14
Data wytworzenia: 
2017-11-23 12:40
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2017-12-08 10:13
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki