Rekrutacja uzupełniająca na zagraniczne wymiany stażowe w ramach programu AIAKOS 2017 - 23-27 października 2017 r.

Termin wymiany:

23-27 października 2017 roku

Rodzaj wymian:

staże 5-dniowe o charakterze grupowym

Grupa docelowa:

aplikanci sędziowscy, prokuratorscy, nowo mianowani sędziowie, prokuratorzy, asesorzy prokuratury ze stażem nie dłuższym niż 2 lata

Język roboczy:

angielski w stopniu B2

Termin zgłoszeń:

30 sierpnia 2017

Sygnatura:

M1/D/17

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP uprzejmie informuje, iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi w ramach Programu Wymiany EJTN nabór uzupełniający kandydatów na krótkoterminowe wymiany AIAKOS, adresowane do aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, nowo mianowanych sędziów i prokuratorów oraz asesorów prokuratury, realizowane na jesieni 2017 roku pod nazwą projektu: AIAKOS 2017.

Przedmiot wymiany: 5-dniowa wymiana stażowa o charakterze grupowym realizowana poza granicami Polski w ramach Programu Wymiany EJTN z dofinansowaniem Komisji Europejskiej.

Cel programu AIAKOS:

 • rozwój międzynarodowej współpracy sądowej między przyszłymi sędziami
  i prokuratorami państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • budowa wzajemnego wsparcia i zaufania w uznawaniu decyzji europejskiego wymiaru sprawiedliwości;
 • wzmocnienie europejskiej kultury sądownictwa;
 • poznawanie dobrych praktyk i podnoszenie kwalifikacji w zastosowaniu instrumentów prawnych Unii Europejskiej;
 • podnoszenie umiejętności językowych w zakresie swobodnego porozumiewania się
  w językach obcych;

Podmioty aplikujące w trybie rekrutacji uzupełniającej:

 1. nowo mianowani sędziowie i prokuratorzy ze stażem nie dłuższym niż 2 lata.
 2. asesorzy prokuratury ze stażem nie dłuższym niż 2 lata

Liczba miejsc: ograniczona do 5 pozostałych miejsc dla Polaków w następujących państwach: 3 miejsca w Niemczech, 1 miejsce w Bułgarii, 1 miejsce w Belgii.

Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły dokonuje wstępnej analizy zarejestrowanych aplikacji elektronicznych i rekomenduje aplikacje do akceptacji przez Sekretariat EJTN w terminie do 1 września 2017 roku. O ostatecznej kwalifikacji uczestnika i przydziale miejsc na wymiany decyduje Sekretariat EJTN.

Zasady aplikowania na wymiany AIAKOS 2017

Obecnie rekrutacja ma charakter uzupełniający i prowadzona jest drogą elektroniczną tylko za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego EJTN w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, tj. za pośrednictwem Działu Współpracy Międzynarodowej KSSiP mieszczącego się w Lublinie.

Rekrutacja jest otwarta w terminie do 30 sierpnia 2017 roku do godz. 14.00. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego wraz z kopią certyfikatu językowego na adres mailowy miedzynarodowy@kssip.gov.pl z dopiskiem ‘Rekrutacja AIAKOS 2017’ w obowiązującym terminie rekrutacji.

Jednocześnie osoby zainteresowane udziałem w programie AIAKOS proszone są o dokonanie zapisu na listę oczekujących na platformie szkoleniowej KSSiP w ‘Szkolenia międzynarodowe 2017’ –  ‘Program wymiany AIAKOS 2017’.

Osoby, które nie dokonają rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP nie będą mogły wziąć udziału w wymianie. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Zasady finansowania wymiany

EJTN wypłaca bezpośrednio uczestnikom wymiany w dwóch transzach dzienne diety na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania na czas trwania wymiany według obowiązujących w danym państwie stawek oraz zwraca koszty podróży w kwocie do 400 EUR. Szczegółowe zasady finansowania udziału w Programie Wymiany AIAKOS 2017 określone w pliku załączonym poniżej.

Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW oraz pobranie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) na czas pobytu na szkoleniu poza granicami Polski. 

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje
w kosztach szkolenia.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio przez EJTN.

Szczegółowe informacje organizacyjne i logistyczne wraz z kluczowym przydziałem miejsca docelowego wymiany zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio przez koordynatora z EJTN w korespondencji mailowej po zatwierdzeniu przydziału wszystkich alokacji uzupełniających, tj. najwcześniej w pierwszej połowie września 2017 roku.

Po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji do Programu Wymiany AIAKOS 2017 uczestnik wymiany jest zobowiązany do:

 1. Potwierdzenia udziału w wymianie w Sekretariacie EJTN zgodnie z przyjętymi zasadami programu.
 2. Samodzielnego skontaktowania się z krajowym punktem kontaktowym państwa docelowego wymiany (dane kontaktowe dostępne w tabeli ‘Contact Points’)
 3. Samodzielnego zorganizowania sobie podróży i dokonania rezerwacji hotelu.
 4. Rejestracji elektronicznej swojego wyjazdu celem podania danych osobowych niezbędnych do uruchomienia pierwszej wypłaty diet.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników wymiany.

Warunki uczestnictwa

 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
 2. Czytelne wypełnienie formularza aplikacyjnego. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego jest obowiązkowe.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu międzynarodowym jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu / stażu / wizycie studyjnej.

Załączniki do ogłoszenia:

Data wytworzenia: 
2017-08-18 15:30
Autor treści: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki
Ostatnia zmiana: 
2017-08-18 19:46
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki