Język strony

Menu top

Klauzula informacyjna dla kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  zwanego dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zwana dalej KSSiP;
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@kssip.gov.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i e) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o KSSiP w celach:

a) zapewnienia kadry dydaktycznej KSSiP, w tym:

-wydania opinii przez Radę Programową KSSiP,

-pełnienia roli wykładowcy lub koordynatora zajęć,

-udziału w konkursach, konferencjach i wymianach międzynarodowych,

b)badawczo-statystycznych,

c)zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych oraz wykonania wynikających z nich obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz zobowiązań podatkowych;

  1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora i osobom delegowanym do KSSIP oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności członkom Rady Programowej KSSiP, Ministrowi Sprawiedliwości;
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt.3  oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów;
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa;
  4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność wykonywania funkcji wykładowcy oraz zawierania i realizacji umów cywilnoprawnych z KSSiP.
  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Data publikacji: 
2018-05-24 11:14
Data wytworzenia: 
2018-05-24 11:14
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-05-24 16:42
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński