Menu top

Klauzula informacyjna dla kandydatów umieszczonych na liście kwalifikacyjnej, którzy złożyli wniosek o przyjęcie na aplikację na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jak również dla aplikantów aplikacji ...

Klauzula informacyjna dla kandydatów umieszczonych na liście kwalifikacyjnej, którzy złożyli wniosek o przyjęcie na aplikację na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jak również dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO  informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zwana dalej KSSiP;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@kssip.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w celach:
 1. ustalenia list kandydatów przyjętych na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską,
 2. prowadzenia aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym również organizacji konkursów oraz zagranicznych wymian aplikantów,
 3. badawczo – statystycznych;
 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora i osobom delegowanym do KSSIP, członkom zespołów i komisji egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego w zakresie niezbędnym do:
 1. prawidłowego i zgodnego z prawem ustalenia list kandydatów przyjętych na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską,
 2. prowadzenia aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, w tym również organizacji konkursów oraz zagranicznych wymian aplikantów,
 3. sporządzania opracowań badawczo – statycznych,

oraz innym odbiorcom danych osobowych współdziałającym z KSSiP w procesie szkolenia aplikantów lub realizacji obowiązku prawnego, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności sądom, prokuraturom;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów;
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa;
 3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi realizację obowiązków ustawowych określonych w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność umieszczenia na liście kandydatów przyjętych na aplikację, a w rezultacie niemożność odbywania aplikacji sędziowskiej albo aplikacji prokuratorskiej.
 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Data publikacji: 
2018-05-24 11:12
Data wytworzenia: 
2018-05-24 11:12
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-05-24 17:02
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński