Język strony

Menu top

Klauzula informacyjna dla kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (do momentu ustalenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej na podstawie...

Klauzula informacyjna dla kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (do momentu ustalenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej na podstawie art. 22 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO  informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zwana dalej KSSiP;
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@kssip.gov.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w celu oraz w związku z przeprowadzeniem naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, jak również w celach badawczo – statystycznych;
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane pracownikom administratora i osobom delegowanym do KSSIP, członkom komisji konkursowej i zespołów nadzorujących przebieg konkursu, w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia oraz innym odbiorcom danych osobowych współdziałającym z KSSiP w realizacji obowiązku prawnego, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności sądom, prokuraturom;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów; 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa;
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  RODO;
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi realizację obowiązku ustawowego określonego w art. 17 ust. 4 i 4a ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i obejmuje informacje zawarte w zgłoszeniu do konkursu, a zakres przetwarzanych danych osobowych jest niezbędny do przeprowadzenia naboru na aplikacje. Konsekwencją niepodania danych osobowych, o których mowa powyżej jest niemożność skutecznego złożenia zgłoszenia do konkursu i udziału w nim;
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Data publikacji: 
2018-05-24 11:12
Data wytworzenia: 
2018-05-24 11:11
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-05-24 16:39
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński