Menu top

Fundusze pomocowe

 
 
Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 1/2018 z dnia 2.01.2018 roku  Sekcja Funduszy Pomocowych została przekształcona w Dział Funduszy Pomocowych. Do zadań Działu należy pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

Kierownik Działu - SSO Marek Manowiec
 
 
AKTUALNE PROJEKTY:
 
"Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie"
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. realizuje projekt pt. "Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sadowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie wiedzy wśród kadry orzeczniczej sądów powszechnych z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji interpersonalnej ze stronami sporu sądowego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacji z osobami pozostającymi w konflikcie.  Szkolenia będą realizowane w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz Pozaniu w okresie od kwietnia 2019 r. do lipca 2020 roku.
Wartość projektu: 1 747 572,00 zł.
 
Osoby do kontaktu:
 • Kierownik projektu - Marta Cimek
  tel. 81 440 87 41
  e-mail: m.cimek@kssip.gov.pl
 • Prokurator delegowana do pełnienia obowiązków w KSSiP - Joanna Sadurska
  tel. 81 458 37 61
  e-mail: j.sadurska@kssip.gov.pl
 • Inspektor ds. organizacji szkoleń – Justyna Jankowska
  tel. 81 458 37 40
  e-mail: j.jankowska@kssip.gov.pl
 • Starszy inspektor ds. rozliczeń i sprawozdawczościWioletta Smoleń
  tel. 81 458 37 60
  e-mail: w.smolen@kssip.gov.pl
 • Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Krzysztof Kalinczuk
  tel. 81 458 37 45

  e-mail: k.kalinczuk@kssip.gov.pl
 • Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Magdalena Prus 
  tel. 81 458 37 45

  e-mail: m.prus@kssip.gov.pl

 

strona projektu Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie

 
 

 
"Zarządzanie konfliktem na sali sądowej"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. realizuje projekt pt. "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sadowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie wiedzy wśród kadry orzeczniczej sądów powszechnych z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji interpersonalnej ze stronami sporu sądowego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacji z osobami pozostającymi w konflikcie.  Szkolenia będą realizowane w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz Poznaniu od maja 2019 r. do lipca 2020 roku.

Wartość projektu: 1 747 572,00 zł.

Osoby do kontaktu:

 • Kierownik projektu – Renata Piórowska
  tel. 81 458 37 56
  e-mail: r.piorowska@kssip.gov.pl
 • Prokurator delegowana do pełnienia obowiązków w KSSiP - Joanna Sadurska
  tel. 81 458 37 61
  e-mail: j.sadurska@kssip.gov.pl
 • Starszy inspektor ds. organizacji szkoleń – Monika Siwecka
  tel. 81 458 37 55
  e-mail: m.siwecka@kssip.gov.pl
 • Starszy inspektor ds. rozliczeń i sprawozdawczości – Wioletta Smoleń
  tel. 81 458 37 60
  e-mail: w.smolen@kssip.gov.pl
 • Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego – Zbigniew Husak
  tel.81 458 37 45
  e-mail: z.husak@kssip.gov.pl
 • Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego – Rafał Bartoszek
  tel.81 458 37 45
  e-mail: r.bartoszek@kssip.gov.pl

strona projektu Zarządzanie konfliktem na sali sądowej

 


„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 lipca 2017 r. do 31 marca 2021 r. realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Celem projektu jest Zmniejszenie luk kompetencyjnych pracowników sądów i prokuratur powstałych w wyniku zmian legislacyjnych poprzez opracowanie narzędzia umożliwiającego badanie i określanie potrzeb szkoleniowych oraz wdrożenie nowoczesnych metod kształcenia i obsługi szkoleń umożliwiających kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości w sposób systematyczny i odpowiednio dobrany do zmieniających się potrzeb. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia efektywnego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy, zinformatyzowanego systemu kształcenia ustawicznego kadr wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Główne działania projektu to:

 • Stworzenie i wdrożenie e-KSSiP,
 • Badanie potrzeb szkoleniowych i wpływu tych zmian na praktykę (poprzez e-KSSiP),
 • Diagnozowanie luk kompetencyjnych i przeprowadzenie szkoleń dla 100 grup uczestników z zakresu kompetencji miękkich dot. zarządzania i komunikacji.

Wartość projektu: 5 000 000 zł.

Osoby do kontaktu:

Strona projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”

 PROJEKTY ZREALIZOWANE:

„Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 stycznia 2019 r. realizowała projekt pt. "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej". Projekt realizowany  był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany był do prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z całej Polski, zajmujących się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych/skarbowych, w tym pracujących m.in.: w Departamentach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (w tym w wydz. zamiejscowych), w Wydziałach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Finansowo-Skarbowej Prokuratur Regionalnych, w Wydziałach Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziałach Śledczych Prokuratur Okręgowych, w Prokuraturach Rejonowych. Szkolenia były realizowane w Lublinie, Poznaniu i Warszawie w okresie listopad 2017 r. – styczeń 2019 r.

Wartość projektu: 1 271 646,00 zł.

Strona projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”.

 


„Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. realizowała projekt pt. "Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości ". Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany byłdo prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z całej Polski, zajmujących się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych dokonywanych przy użyciu Internetu, w tym pracujących m.in.: w Departamentach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (w tym w wydz. zamiejscowych), w Wydziałach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Finansowo-Skarbowej Prokuratur Regionalnych, w Wydziałach Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziałach Śledczych Prokuratur Okręgowych, w Prokuraturach Rejonowych. Szkolenia będą realizowane w Lublinie i Warszawie w okresie listopad 2017 r. – styczeń 2019 r.

Wartość projektu: 1 299 606,00 zł.

Strona projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.


"Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 24 kwietnia 2017r. do 31 października 2018 r. realizowała projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. "Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa".

Celem projektu była aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej u min. 396 pracowników wymiaru sprawiedliwości specjalizujących się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym w zakresie praktycznego stosowania prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa rejestrowego i rejestru zastawów oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w terminie do dnia 31 października 2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 531 980,63 zł

Adresatami projektu była kadra sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej:

 • sędziowie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i rejonowych,
 • asesorzy sądowi z sądów rejonowych,
 • referendarze sądowi z sądów rejonowych i okręgowych ,
 • asystenci sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych

specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym.

Najważniejsze działania zaplanowane w projekcie:

 • Opracowanie po konsultacjach z Sądami Apelacyjnymi i Sądami Okręgowymi z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej czterech programów szkoleń, uwzględniających zróżnicowane i aktualne potrzeby grupy docelowej
 • Opracowanie opisu zakładanych efektów planowanych szkoleń
 • Realizacja szkoleń łącznie dla 20 grup szkoleniowych z następującej tematyki:
 1. Prawo gospodarcze dla sędziów orzekających w sprawach karnych
 2. Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów
 3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 4. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego

Udział w szkoleniach był bezpłatny dla Uczestników.

Realizację szkoleń zaplanowano od listopada 2017 r. do października 2018 r. , zaś nabór na szkolenia ogłoszono we wrześniu 2017 r.

W ramach projektu. dodatkowo zostały opracowane i udostępnione pracownikom sądów powszechnym z obszaru realizacji projektu materiały w wersji on–line (elektronicznej), które będą umieszczone na platformie KSSiP. Umożliwi to samokształcenie pracowników wymiaru sprawiedliwości zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego wraz z możliwością weryfikacji nabytej wiedzy.


 

Data publikacji: 
2013-09-06 12:37
Data wytworzenia: 
2013-09-06 12:37
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2019-10-14 14:41
Autor zmiany: 
Renata
Piórowska