Samodzielne stanowiska

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Obsługi Rady Programowej należy wykonywanie czynności organizacyjnych i technicznych na rzecz Rady Programowej, w tym w szczególności:

1.     czynności z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej, wskazanych w § 39,
-    obsługa telefoniczna,
-    prowadzenie i ewidencjonowanie korespondencji oraz przesyłanie jej do załatwienia właściwym komórkom organizacyjnym zgodnie z dekretacją,
-    zakładanie teczek spraw,
-    rejestrowanie spraw w spisach spraw oraz prowadzenie rejestrów spraw,
-    prowadzenie terminarza spraw, zebrań, spotkań i narad,
-    prowadzenie ewidencji adresów i telefonów,
-    przechowywanie dokumentacji załatwionych spraw nieprzekazanych innej komórce organizacyjnej,
-    składanie zapotrzebowania na materiały i sprzęt biurowy
2.    prowadzenie  ewidencji uchwał Rady Programowej,
3.    monitorowanie witryny internetowej Krajowej Szkoły w zakresie dotyczącym działalności Rady Programowej,
4.    rozliczanie delegacji członków Rady Programowej,
5.    wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Programowej.

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Rady Programowej podlega bezpośrednio dyrektorowi

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy realizacja zadań audytowych, a w szczególności:

1.    opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego,
2.    przeprowadzanie audytów wewnętrznych na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego,
3.    przeprowadzanie, w uzasadnionych przypadkach, audytu wewnętrznego poza rocznym planem audytu,
4.    wykonywanie czynności doradczych,
5.    przeprowadzanie czynności sprawdzających,
6.    przygotowywanie i przedstawianie Dyrektorowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
7.    informowanie Dyrektora o adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Obsługę kancelaryjno-biurową Audytora zapewnia Dział Organizacyjny Biura Dyrektora.

 

Data publikacji: 
2013-08-05 13:31
Data wytworzenia: 
2013-08-05 13:31
Ostatnia zmiana: 
2015-05-05 15:47
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński