Ośrodek Szkolenia Wstępnego

Do zadań Ośrodka Szkolenia Wstępnego należy organizowanie i prowadzenie aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, w tym w szczególności:

 1. przygotowywanie warunków dla przeprowadzania naboru na aplikację ogólną, a także wsparcie organizacyjne i techniczne zespołu konkursowego i komisji konkursowej,
 2. przygotowywanie warunków dla przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego, a także wsparcie organizacyjne i techniczne zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej,
 3. opracowywanie szczegółowych programów aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej oraz organizowanie przebiegu tych aplikacji,
 4. współpraca z wykładowcami, patronami oraz innymi podmiotami w sprawach aplikantów,
 5.  współdziałanie z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie działalności związanej ze szkoleniem wstępnym.

 W Ośrodku Szkolenia Wstępnego wyodrębniono:

 1. Sekretariat,
 2. Dział Programów,
 3. Dział  Praktyk i Spraw Aplikantów,
 4. Dział Egzaminów. 

Do zadań Działu Programów  należy:

 1. opracowywanie szczegółowych programów poszczególnych cykli zajęć (zjazdów) i praktyk,
 2. organizowanie przebiegu procesu szkoleniowego, w tym:
  • przygotowywanie i realizowanie planów zajęć,
  • współpraca z wykładowcami,
  • przygotowanie i gromadzenie  dokumentacji szkoleniowej,
  • przygotowywanie informacji dla Rady Programowej o potrzebie powierzenia zajęć w ramach aplikacji kandydatowi na wykładowcę Krajowej Szkoły,
 3. nadzór nad wykonaniem przez wykładowców zadań wynikających z programów,
 4. współpraca przy realizacji rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły,
 5. organizowanie szkoleń dla wykładowców prowadzących zajęcia dla aplikantów,
 6. współdziałanie z podstawowymi jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami - w zakresie działalności związanej ze szkoleniem wstępnym.
 7. współpraca merytoryczna z Działem Współpracy Międzynarodowej Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły w związku z organizacją wydarzeń o charakterze międzynarodowym z udziałem aplikantów.

Do zadań Działu Praktyk i Spraw Aplikantów  należy:

 1. udzielanie pomocy i informacji aplikantom w sprawach szkoleniowych,
 2. prowadzenie akt szkoleniowych aplikantów, obejmujących w szczególności dzienniki praktyk, sprawdziany, opinie, nagrody i kary porządkowe, usprawiedliwienia nieobecności,
 3. nadzorowanie realizacji obowiązków przez aplikantów, w tym przygotowanie dokumentacji w przedmiocie przyznania nagrody lub wymierzenia kary porządkowej, a także usunięcia odpisu decyzji o wymierzeniu kary porządkowej z akt osobowych,
 4. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, zezwoleń i innych pism dotyczących aplikantów lub kandydatów na aplikantów,
 5. przygotowywanie listy kandydatów zakwalifikowanych na aplikację ogólną, listy klasyfikacyjnej aplikantów, listy kandydatów przyjętych na aplikację sędziowską i prokuratorską oraz listy klasyfikacyjnej egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej,
 6. wydawanie zaświadczeń o przebiegu aplikacji,
 7. wydawanie świadectw ukończenia aplikacji,
 8. załatwianie innych spraw dotyczących praw lub obowiązków aplikantów,
 9. wyznaczanie patronów koordynatorów i patronów praktyk oraz współpraca z nimi w ramach wykonywania patronatu,
 10. koordynowanie praktyk,
 11. przygotowywanie i koordynowanie staży, w tym o charakterze międzynarodowym i w instytucjach ponadnarodowych,
 12. nadzorowanie realizacji obowiązków przez patronów koordynatorów, patronów praktyk i patronów staży,
 13. organizowanie szkoleń dla patronów koordynatorów, patronów praktyk i patronów staży,
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wniesionych środków zaskarżenia, w tym kompletowanie akt i przedstawianie ich Ministrowi Sprawiedliwości lub sądowi oraz monitorowanie przebiegu postępowania,
 15. przygotowywanie zajęć z języków obcych dla aplikantów oraz innych zajęć dodatkowych,
 16. współpraca z Działem Współpracy Międzynarodowej Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły w organizacji wydarzeń o charakterze międzynarodowym z udziałem aplikantów, w szczególności w zakresie logistycznym oraz dotyczącym naboru i selekcji kandydatów.

Do zadań Działu Egzaminów należy:

 1. przygotowywanie od strony organizacyjnej naboru na aplikację ogólną oraz egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego,
 2. wsparcie organizacyjne i techniczne zespołu konkursowego, komisji konkursowej, zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej,
 3. przygotowywanie i przeprowadzanie sprawdzianów i udzielanie pomocy komisjom powołanym, do ich przeprowadzenia,
 4. opracowywanie i publikacja list aplikantów z wynikami sprawdzianów.

 

Data publikacji: 
2013-08-05 13:29
Data wytworzenia: 
2013-08-05 13:29
Ostatnia zmiana: 
2015-05-05 15:04
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński