Biuro Dyrektora

Biuro Dyrektora podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. organizacyjnych, z wyłączeniem Działu Zarządzania Kadrami oraz Samodzielnego Stanowiska do Spraw Informacji Niejawnych, które podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

Do zadań Biura Dyrektora należy prowadzenie spraw związanych z kierowaniem i organizacją Krajowej Szkoły, współpraca międzyinstytucjonalna i promocja, działalność wydawnicza, sprawy kadrowe oraz czynności z zakresu ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych, w szczególności:

 1. wykonywanie czynności organizacyjnych i technicznych, w tym czynności z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej, na rzecz dyrektora i zastępcy dyrektora ds. organizacyjnych, a także na rzecz Rady Programowej,
 2. tworzenie i ewidencjonowanie aktów wewnątrzzakładowych,
 3. obsługa prawna,
 4. organizowanie kontroli wewnętrznych,
 5. koordynacja obiegu korespondencji,
 6. koordynacja polityki informacyjnej i merytoryczna obsługa witryny internetowej,
 7. koordynowanie działań w zakresie kontaktów zewnętrznych Krajowej Szkoły,
 8. organizowanie lub koordynowanie uroczystości, konferencji i innych spotkań (zwanych dalej „wydarzeniami”) z udziałem kierownictwa Krajowej Szkoły,
 9. opracowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych o Krajowej Szkole i ich rozpowszechnianie,
 10. gospodarowanie materiałami promocyjnymi, w tym ich ewidencjonowanie,
 11. organizowanie działalności wydawniczej, w tym pozyskiwanie materiałów do publikacji,
 12. opracowywanie i realizowanie polityki kadrowej oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej i osobowej, w tym dotyczącej aplikantów,
 13. współdziałanie z audytorem wewnętrznym w zakresie planowania i realizacji zadań audytowych,
 14. prowadzenie biblioteki,
 15. prowadzenie archiwum.

Biurem Dyrektora kieruje Dyrektor oraz  Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych – zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji.

W Biurze Dyrektora wyodrębnia się:

 1. Dział Organizacyjny z Kancelarią Ogólną jako sekcją,
 2. Dział Zarządzania Kadrami,
 3. Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych i Obronnych.

Dział Organizacyjny

Do zadań Działu Organizacyjnego należy:

 1. wykonywanie czynności organizacyjnych i technicznych, w tym czynności z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej, na rzecz Dyrektora i Zastępcy Dyrektora ds. organizacyjnych,
 2. koordynacja współpracy i przepływu informacji między Biurami, Ośrodkami i komórkami organizacyjnymi,
 3. organizowanie kontroli wewnętrznych oraz monitorowanie wykonania ustaleń pokontrolnych,  
 4. koordynowanie działań w zakresie kontaktów zewnętrznych Krajowej Szkoły, w tym kontaktów z mediami,
 5. obsługa merytoryczna witryny internetowej,
 6. organizowanie wydarzeń, w tym wizyt zagranicznych, z udziałem kierownictwa Krajowej Szkoły, w zakresie nienależącym do zadań innej komórki organizacyjnej,
 7. koordynowanie wydarzeń, w tym wizyt zagranicznych, z udziałem kierownictwa Krajowej Szkoły, organizowanych przez inne komórki organizacyjne, w tym:
  • ustalanie kalendarza wydarzeń, ze wskazaniem ich daty i miejsca,
  • nadzorowanie wykonania kalendarza wydarzeń, jego modyfikacja i uaktualnianie,
  • nadzorowanie obsługi logistycznej i określanie zakresu tej obsługi,
 8. przygotowywanie projektów aktów wewnątrzzakładowych w sprawach organizacji Krajowej Szkoły,
 9. udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 10. opiniowanie pod względem prawnym:
 11. projektów umów,
 12. projektów aktów wewnątrzzakładowych sporządzonych przez inne komórki organizacyjne,
 13. indywidualnych spraw dotyczących pracowników,
 14. spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
 15. spraw, w których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę Krajowej Szkoły,
 16. innych spraw wymagających opinii prawnych,
 17. opracowywanie legislacyjne projektów aktów wewnątrzzakładowych sporządzonych przez inne komórki organizacyjne, przygotowywanie ich do druku i rozpowszechnianie,
 18. prowadzenie ewidencji: aktów wewnątrzzakładowych, decyzji administracyjnych wydanych w Biurze Dyrektora, komunikatów Dyrektora oraz udzielonych pełnomocnictw i upoważnień,
 19. sporządzanie pism procesowych,
 20. gromadzenie orzeczeń związanych z działalnością Krajowej Szkoły,
 21. koordynowanie kontaktów z Ministerstwem Sprawiedliwości, Prokuraturą Generalną i innymi  instytucjami współpracującymi z Krajową Szkołą,
 22. opracowywanie projektów różnych form współpracy międzyinstytucjonalnej,
 23. koordynowanie współpracy z instytucjami związanymi z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz korporacjami i innymi prawniczymi grupami zawodowymi,
 24. kreowanie pozytywnego wizerunku Krajowej Szkoły,
 25. zapewnianie profesjonalnej informacji o Krajowej Szkole dostosowanej do oczekiwań potencjalnych grup odbiorców,
 26. opracowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych o Krajowej Szkole i ich rozpowszechnianie,
 27. gospodarowanie materiałami promocyjnymi, w tym ich ewidencjonowanie,
 28. organizacja udziału Krajowej Szkoły w zewnętrznych imprezach promocyjnych,
 29. współpraca z Biurami i pozostałymi Ośrodkami w zakresie działań promocyjnych i kształtowania wizerunku Krajowej Szkoły,
 30. organizowanie działalności wydawniczej, w tym pozyskiwanie materiałów do publikacji,
 31. prowadzenie innych spraw związanych z organizacją Krajowej Szkoły, niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych komórek organizacyjnych,
 32. współdziałanie z audytorem wewnętrznym w zakresie planowania i realizacji zadań audytowych,
 33. w zakresie funkcjonowania biblioteki:
  • prowadzenie biblioteki i ewidencji materiałów bibliotecznych,
  • udostępnianie materiałów bibliotecznych i prowadzenie w tym zakresie ewidencji,
  • zabezpieczanie i konserwowanie materiałów bibliotecznych,
  • wnioskowanie i opiniowanie zakupów materiałów bibliotecznych,
 34. w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego:
  • przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych Krajowej Szkoły,
  • przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
  • udostępnianie dokumentacji,
  • przygotowywanie do przekazania i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego,
  • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zgody miejscowo właściwego archiwum państwowego.

Kancelaria Ogólna

Do zadań Kancelarii Ogólnej należy:

 1. przyjmowanie korespondencji przychodzącej do siedziby Krajowej Szkoły oraz jej segregowanie,
 2. przedstawianie korespondencji do dekretacji zastępcy dyrektora ds. organizacyjnych  lub innemu właściwemu zastępcy dyrektora, za pośrednictwem jego sekretariatu,
 3. rozdzielanie korespondencji zgodnie z dekretacją,
 4. przyjmowanie korespondencji wychodzącej z Krajowej Szkoły, jej kontrola pod względem formalnym i ekspedycja,
 5. ewidencjonowanie korespondencji w dziennikach korespondencyjnych i innych urządzeniach ewidencyjnych,
 6. rozprowadzanie pism, zaproszeń i innych materiałów kierowanych przez dyrektora lub zastępców dyrektora do komórek organizacyjnych lub imiennie do pracowników,
 7. rozdział i dostarczanie prasy.

Dział Zarządzania Kadrami

Do zadań Działu Zarządzania Kadrami  należy prowadzenie spraw osobowych pracowników, a także spraw osobowych aplikantów w zakresie niezastrzeżonym dla innych komórek organizacyjnych, w tym w szczególności:

 1. opracowywanie i realizowanie polityki kadrowej,
 2. planowanie i monitorowanie zatrudnienia,
 3. prowadzenie rekrutacji pracowników,
 4. prowadzenie całości spraw pracowniczych oraz dokumentacji pracowniczej, w tym w zakresie:
  • rekrutacji, zatrudniania, zwalniania, zaszeregowania, zmiany warunków pracy, ocen okresowych, urlopów pracowniczych, podziału nagród i dyscypliny pracy,
  • prowadzenia spraw określonych w przepisach emerytalno-rentowych i o ubezpieczeniu społecznym,
  • prowadzenia akt osobowych, ewidencji i dokumentacji kadrowej,
  • wystawiania zaświadczeń i legitymacji,
 5. prowadzenie spraw osobowych oraz dokumentacji osobowej aplikantów, w tym w zakresie spraw określonych w pkt 4 lit. b-d,
 6. prowadzenie spraw osobowych delegowanych do Krajowej Szkoły sędziów i prokuratorów,
 7. organizowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników,
 8. prowadzenie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych,
 9. prowadzenie właściwej dokumentacji w zakresie spraw związanych z wypadkami przy pracy i zachorowaniami na choroby zawodowe,
 10. kierowanie pracowników na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 11. organizowanie badań okresowych pracowników.

Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych i Obronnych

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych i Obronnych należy:

 1. organizowanie i nadzorowanie ochrony informacji niejawnych,
 2. prowadzenie kancelarii tajnej,
 3. nadzorowanie ochrony danych osobowych,
 4. wykonywanie zadań związanych z obronnością.

 

Data publikacji: 
2013-08-05 13:26
Data wytworzenia: 
2013-08-05 13:26
Ostatnia zmiana: 
2015-05-05 15:08
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński