Dyrektor

Zgodnie z Art. 5. ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (tekst jedn. - Dz. U.2012 Nr 1230) organami Krajowej Szkoły są  Rada Programowa oraz Dyrektor. Dyrektora Krajowej Szkoły powołuje Minister Sprawiedliwości na okres 5 lat, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury. Dyrektorem Krajowej Szkoły może być wyłącznie sędzia, prokurator, osoba posiadająca tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, sędzia albo prokurator w stanie spoczynku. Dyrektor Krajowej Szkoły kieruje działalnością Krajowej Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 
 
SSA dr hab. Małgorzata Manowska

Funkcje zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pełnią:

SSA Rafał Dzyr – zastępca dyrektora do spraw aplikacji (Ośrodek Szkolenia Wstępnego);
SSO Adam Czerwiński – zastępca dyrektora do spraw szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej (Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej);
PPO Agnieszka Welenc – zastępca dyrektora do spraw organizacyjnych (Biuro Dyrektora);
Jadwiga Fabrowska - Flisak – zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-finansowych (Biuro Ekonomiczno-Finansowe);

Do zadań Dyrektora Krajowej Szkoły należy w szczególności:
 1. opracowywanie regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły;
 2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Krajowej Szkoły;
 3. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
 4. zapewnianie realizacji procesów dydaktycznych oraz opracowywanie regulaminu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły;
 5. ustalanie szczegółowego programu aplikacji;
 6. realizowanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły;
 7. realizowanie rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły;
 8. realizowanie zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem naboru na aplikację ogólną, sędziowską i prokuratorską, a także prowadzaniem tych aplikacji oraz przygotowywaniem i przeprowadzaniem egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego;
 9. sporządzanie i przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości oraz Radzie corocznych sprawozdań z działalności Krajowej Szkoły;
 10. realizowanie zadań wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości, związanych z działalnością Krajowej Szkoły;
 11. wydawanie zarządzeń i poleceń porządkowych.
Data publikacji: 
2013-08-05 13:35
Data wytworzenia: 
2013-08-05 13:35
Ostatnia zmiana: 
2016-01-21 11:04
Autor zmiany: 
Agnieszka
Welenc