Pierwsze posiedzenie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury IV kadencji

W dniu 14 lutego 2018 r. w Krakowie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej IV kadencji, powołanej zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2017 r. w składzie:

1. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury:

- dr hab. Małgorzata Manowska

2. Osoba wskazana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- dr hab. Joanna Lemańska

3. Osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości:

- Dagmara Pawełczyk-Woicka – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

- Paweł Zwolak – sędzia Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim

4. Osoby wskazane przez Prokuratora Krajowego:

- Agata Gałuszka-Górska – prokurator Prokuratury Krajowej

- Adam Roch – prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach

5. Osoba wskazana przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym:

- Michał Ostrowski – prokurator Prokuratury Krajowej

6. Osoba wskazana przez Krajową Radę Sądownictwa:

- Dariusz Zawistowski – sędzia Sądu Najwyższego

7. Osoba wskazana przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:

- Jolanta Frańczak – sędzia Sądu Najwyższego

8. Osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego:

- dr Anna Dumas – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

9. Osoby wskazane przez podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych prowadzące kształcenie na kierunku prawo:

- prof. dr hab. Janina Błachut

- prof. dr hab. Piotr Kruszyński

- dr hab. Tomasz Demendecki

Pierwszemu posiedzeniu IV kadencji Rady Programowej przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

W trakcie obrad Rada dokonała wyboru Przewodniczącego, którym została po raz kolejny prof. dr hab. Janina Błachut. Na Zastępcę Przewodniczącego wybrano dr hab. Joannę Lemańską.

 

W skład Rady Programowej wchodzi Dyrektor Krajowej Szkoły i nie więcej niż 12 członków powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości.

Członkiem Rady może być wyłącznie sędzia, prokurator, osoba posiadająca tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, sędzia albo prokurator w stanie spoczynku. Kadencja członków Rady trwa 4 lata. 

Do zadań Rady należy:

1) ustalanie ogólnych kierunków działalności Krajowej Szkoły,

2) uchwalanie założeń do rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły,

3) uchwalanie założeń do programów aplikacji,

4) opiniowanie rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły,

5) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Rady,

6) opiniowanie kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły,

7) opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły, przedstawianego przez Dyrektora Krajowej Szkoły,

8) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności Krajowej Szkoły,

9) opiniowanie projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku odbywania aplikacji oraz indywidualnego toku szkolenia.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
środa, luty 14, 2018
Data publikacji: 
2018-02-14 14:12
Data wytworzenia: 
2018-02-14 14:12
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2018-02-14 14:19
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk