Kierownictwo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 

dr hab. Małgorzata Manowska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie


Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Adam Sęk, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

- zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej
 

Ryszard Tłuczkiewicz, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie

– zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej
 

Adam Czerwiński, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

– zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej 
 

Jadwiga Fabrowska - Flisak

– zastępca Dyrektora ds. administracyjnych
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektora Krajowej Szkoły powołuje Minister Sprawiedliwości na okres 5 lat, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Dyrektorem Krajowej Szkoły może być wyłącznie sędzia, prokurator, osoba posiadająca tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, sędzia albo prokurator w stanie spoczynku.

Minister Sprawiedliwości powołuje i odwołuje zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły na wniosek Dyrektora Krajowej Szkoły. Co najmniej jednym z zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły jest sędzia albo sędzia w stanie spoczynku. Co najmniej jednym z zastępców Dyrektora Krajowej Szkoły jest prokurator albo prokurator w stanie spoczynku.

 

Do zadań Dyrektora Krajowej Szkoły należy w szczególności:

1) ustalanie regulaminu organizacyjnego Krajowej Szkoły;

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Krajowej Szkoły; 3) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

4) zapewnianie realizacji procesów dydaktycznych oraz ustalanie regulaminu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły;

5) ustalanie programu aplikacji;

6) ustalanie i realizowanie rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły;

7) opracowywanie i realizowanie rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły;

8) realizowanie zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, a także prowadzeniem tych aplikacji oraz przygotowywaniem i przeprowadzaniem egzaminów sędziowskiego, prokuratorskiego i referendarskiego;

9) sporządzanie i przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości oraz Radzie corocznych sprawozdań z działalności Krajowej Szkoły;

10) realizowanie zadań wyznaczonych przez Ministra Sprawiedliwości, związanych z działalnością Krajowej Szkoły;

11) wydawanie zarządzeń i poleceń porządkowych.

Data publikacji: 
2018-01-11 14:12
Data wytworzenia: 
2018-01-11 14:11
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-01-11 15:41
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk