Nabór wniosków na wymiany bilateralne pomiędzy jednostkami sądów / prokuratur w ramach Programu Wymiany EJTN 2018

Termin przyjmowania wniosków / deklaracji przystąpienia do programu

19 stycznia 2018 r.

wymiany bilateralne - krótkoterminowe o charakterze instytucjonalnym (bilateral exchange)

syg. M4/18

Adresaci wymian bilateralnych

5-osobowe delegacje

sądu /prokuratury

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP uprzejmie informuje,  iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi we współpracy z Europejską Siecią Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości nabór wniosków na krótkoterminowe wymiany stażowe dla sądów i/lub prokuratur realizowane w 2018 roku pod nazwą projektu:

„BILATERAL EXCHANGES BETWEEN COURTS / PROSECUTION OFFICES of the EU Member States.”

Przedmiotowe wymiany stażowe realizowane będą na przestrzeni 2018 roku w ramach kolejnej edycji Programu Wymiany EJTN i mają charakter instytucjonalny, stąd adresowane są do delegacji sądów/prokuratur, które chcą zrealizować wizytę studyjną w jednostce zagranicznej sądu/prokuratury tej samej instancji w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W pierwszym etapie naboru Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przyjmuje od zainteresowanych jednostek sądów i prokuratur deklarację przystąpienia do projektu, w której wskazana jest konkretna jednostka partnerska wymiany. Uczestnicy projektu nie wypełniają gotowego formularza aplikacyjnego, a jedynie formułują wniosek akcesu do programu. Szczegółowy opis projektu, elementy wniosku oraz wykaz krajowych punktów kontaktowych w innych pastwach członkowskich przedstawiamy poniżej. W kolejnym etapie naboru DWM KSSiP dokonuje wstępnej analizy zarejestrowanych wniosków i rekomenduje aplikacje do akceptacji przez Sekretariat EJTN. O ostatecznej kwalifikacji wniosku i przydziale miejsc na wymiany bilateralne decyduje EJTN.

Przedmiot wymiany: jednostronna wizyta w wybranym partnerskim sądzie/prokuraturze poza granicami Polski, realizowana w ramach Programu Wymiany EJTN z dofinansowaniem Komisji Europejskiej.

Podmiot aplikujący: sąd / prokuratura z Polski.

Cel wymiany: budowanie wzajemnego zaufania i zrozumienia pomiędzy uczestnikami europejskiego wymiaru sprawiedliwości oraz wzmacnianie wspólnej kultury i dobrych obyczajów w sądownictwie zjednoczonej Europy.

Ramy organizacyjne wymiany:

 • Czas trwania wymiany: 5 dni roboczych; strony wstępnie deklarują termin realizacji wymiany w deklaracji partnerskiej dołączonej do wniosku. Wymiana powinna zostać zrealizowana na przestrzeni 2018 roku.
 • Liczba uczestników wymiany: 5-osobowa delegacja sądu/prokuratury - w skład delegacji mogą wejść przedstawiciele kadry kierowniczej i administracyjnej sądu/prokuratury z zachowaniem większości miejsc delegacji dla sędziów i prokuratorów.
 • Język roboczy: określony w porozumieniu sądów uczestniczących w wymianie; EJTN nie pokrywa kosztów tłumaczeń;
 • Zasada wzajemności: każda z wizyt wymiany (wizyta inicjująca i rezwizyta) wymaga odrębnego wniosku. Autorem wniosku jest instytucja wyjeżdzająca na wizytę.

Zasady aplikowania na wymiany bilateralne:

W celu zgłoszenia aplikacji na wymiany bilateralne sądów / prokuratur należy przesłać przygotowany wniosek na wskazany adres mailowy Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Programu Wymiany EJTN w Dziale Współpracy Międzynarodowej KSSIP: a.michrowska@kssip.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2017 roku do godz. 11.00

DWM KSSiP dokonuje wstępnej analizy zarejestrowanych wniosków i rekomenduje aplikacje do akceptacji przez Sekretariat EJTN. O ostatecznej kwalifikacji wniosku i przydziale miejsc na wymiany bilateralne decyduje EJTN.

Wymagania konieczne do sporządzenia aplikacji / wniosku do udziału w wymianie bilateralnej:

 1. Wniosek składa sąd/prokuratura aplikująca o wyjazd na wymianę ze wskazaniem osób kontaktowych w każdej z jednostek uczestniczącej w projekcie wymiany bilateralnej.
 2. Wnioskodawca powinien wskazać partnerów wymiany, tj. jednostkę wyjeżdzającą na wymianę
  z Polski oraz jednostkę przyjmującą wymianę poza granicami Polski.

W załączeniu przedstawiony jest wykaz punktów kontaktowych wszystkich państw członkowskich EJTN, w których może być zorganizowana taka wizyta. W przypadku braku zdefiniowanego partnera wymiany można skorzystać ze wsparcia DWM KSSiP w celu uruchomienia zapytania do konkretnego państwa przyjmującego o rekomendację instytucji partnerskiej.

 1. Wniosek powinien zawierać precyzyjne dane organizacyjne wymiany:
 1. wskazanie partnerów wymiany (dane sądów/prokuratur),
 2. określony cel wymiany zgodny z ogólnymi założeniami Programu Wymiany EJTN,
 3. projekt programu wymiany ze wskazaniem tematów merytorycznych planowanej wizyty,
 4. proponowany skład delegacji/uczestników wymiany (w skład delegacji sądu/prokuratury mogą wchodzić urzędnicy sądu/prokuratury z zachowaniem większości składu delegacji dla sędziów/prokuratorów),
 5. określony język roboczy wizyty (EJTN nie pokrywa kosztów tłumaczeń).

 

 1. Kluczowym elementem wniosku formalnego jest pisemna deklaracja partnerów wymiany o woli podjęcia współpracy w ramach projektu wymian bilateralnych Programu Wymiany EJTN. Deklaracja może być przedstawiona w formie elektronicznego skanu dokumentu czy też w formie wydruku korespondencji mailowej obu stron.
 2. Wniosek powinien być sporządzony w języku angielskim lub języku francuskim.
 3. Wniosek przesłany do DWM KSSIP składany jest do EJTN za pośrednictwem krajowych punktów  kontaktowych ds. Programu Wymiany EJTN w terminie do 26 stycznia 2018 roku.

 

Zasady finansowania:

Po zakończeniu wymiany Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca poszczególnym uczestnikom wymiany koszty transportu do kwoty 400 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. Ponadto, po realizacji wymiany EJTN wypłaca poszczególnym uczestnikom wymiany diety w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych. Rozliczenia zwrotu kosztów realizowane są w walucie euro.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu są opisane w pliku 'EJTN General Corporate Policy' w załączniku.

Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom organizację ubezpieczenia NWW. 

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje w kosztach szkolenia.

Po zakończeniu wymiany przedstawiciel sądu/prokuratury przesyła do EJTN raport ewaluacyjny celem oceny zrealizowanej wymiany.

Szczegółowe informacje organizacyjne odnośnie krótkoterminowych staży/wymian odbywanych w ramach Programu Wymiany EJTN , w tym procedura rejestracji, refundacji, ewaluacji końcowej:
http://www.ejtn.eu/Exchange-Programme/Activities/Short-term-exchanges/

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:
Anna Natorska-Michrowska
Główny Specjalista

Dział Współpracy Międzynarodowej
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin
e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

tel. 81 440 87 26

Data publikacji: 
2017-12-01 14:24
Data wytworzenia: 
2017-12-01 14:04
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2017-12-01 14:24
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki