Rekrutacja na staż długoterminowy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, 2018 rok

Program międzynarodowych staży długoterminowych dla sędziów i prokuratorów

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP uprzejmie informuje, iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach kolejnej edycji programu międzynarodowych staży długoterminowych dla sędziów i prokuratorów (EJTN Long Term Training Period) w 2018 roku oferuje:

  • 1 miejsce na 10-miesięcznym stażu w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu – sygn. M3/A/18;

Wymagania:                                                                        

  1. Staż adresowany jest do sędziego lub prokuratora z co najmniej 1-rocznym stażem pracy w zawodzie sędziego lub prokuratora.
  2. Bardzo dobra znajomość języka francuskiego na poziomie C1, wymagana do aktywnej współpracy i zaangażowania stażysty w gromadzenie dokumentacji procesowej oraz pracy przy sporządzaniu decyzji prawnych – poświadczona certyfikatem. Do zgłoszenia podczas rejestracji elektronicznej na platformie EJTN w miejscu “Document Submission / Add documents” należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF.  W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  3. Znajomość prawa UE
  4. Znajomość innego języka z państw członkowskich Unii Europejskiej jest również pożądana.
  5. Termin stażu: staż odbywa się w terminie od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.
  6. Kandydaci ubiegający się o udział w długoterminowym stażu zobowiązani są do uzyskania przed przystąpieniem do rekrutacji pisemnej zgody przełożonego (Prezesa Sądu lub Prokuratora) na udział w stażu realizowanym we wskazanym terminie 2018 i 2019 roku – skan elektroniczny dołączony do zgłoszenia.
  7. CV w języku polskim i w języku francuskim – skany lub pliki Word dołączone do dokumentacji podczas rejestracji.

Pierwszy etap rekrutacji na staż długoterminowy jest otwarty do 15 grudnia 2017 roku i jest prowadzony w formie elektronicznej poprzez rejestrację kandydata na platformie internetowej EJTN oraz na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w stażu długoterminowym uprzejmie prosimy o rejestrację w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2017 roku postępując zgodnie z przyjętą procedurą rejestracji:

  1. Rejestracja na platformie EJTN zgodnie ze wskazówkami EJTN (adres internetowy https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/). Rejestracja na platformie EJTN jest możliwa bez wprowadzania kodu referencyjnego (Reference code).  W przypadku kandydatów z Polski ten kod nie jest wymagany.
  2. Wpis na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP na wybrany staż.

Po zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej KSSiP za pośrednictwem strony: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/ należy rozwinąć w polu „Szukaj” widocznym na dole strony opcję „Wyszukiwanie zaawansowane”. W polu wyboru sygnatura należy wpisać właściwą sygnaturę dla intersującego nas szkolenia / stażu i potwierdzić polecenie „Szukaj”. Następnie należy wybrać spośród wyłonionych tytułów interesujące nas szkolenie/staż i nacisnąć na link do przedmiotowego szkolenia/stażu. W celu rejestracji na staż należy zapisać się na listę oczekujących poprzez naciśnięcie linku do zapisu, który znajduje się w prawym dolnym rogu ogłoszenia o szkoleniu (Zapisz się na listę rezerwową).

Drugi etap rekrutacji – Wyboru kandydata na staż długoterminowy, a następnie jego rekomendacji dokona Komisja powołana na podstawie Zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury. W przypadku spełnienia kryteriów naboru na międzynarodowy staż długoterminowy do Trybunału Sprawiedliwości UE przez większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc, Komisja przeprowadzi rozmowę rekrutacyjną w dniu 19 grudnia 2017 roku w formie videokonferencji.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w stażu długoterminowym zostanie podjęta przez instytucję przyjmującą stażystów w porozumieniu z Sekretariatem Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w oparciu o listę zarekomendowanych przez KSSiP kandydatów.

Zasady organizacyjne:

Staż długoterminowy w Trybunale Sprawiedliwości z założenia jest bezkosztowy dla polskiego sądu czy prokuratury i realizowany jest na podstawie delegacji Ministra Sprawiedliwości w odniesieniu do sędziów (art. 77 §3b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz.U. z 2016 poz. 2062) lub Prokuratora Generalnego w odniesieniu do prokuratorów (art. 106 § 7a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1767).

Uczestnik stażu zobowiązany jest do zorganizowania podróży oraz organizacji miejsca zamieszkania na czas odbywania stażu za granicą we własnym zakresie. Organizatorzy rekomendują uczestnikom wskazanie w momencie rejestracji stażu po zakwalifikowaniu rachunku bankowego w walucie EURO niezbędnego do przelewów diet.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia i nie partycypuje w kosztach stażu.

Zasady finansowania:

Udział w programie z zasady jest bezpłatny dla uczestnika. Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) wypłaca na czas odbywania stażu diety dzienne w kwocie 120 EURO na pokrycie kosztów podróży międzynarodowej, kosztów dojazdów lokalnych, kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z przyjęta polityką finansowania staży długoterminowych nie krótszych niż 3 miesiące.

Przed rozpoczęciem stażu uczestnik otrzymuje w drodze przelewu bankowego równowartość dwumiesięcznych diet skalkulowanych na okres trwania pierwszych 2 miesięcy stażu. Z tej puli uczestnik opłaca koszty podróży międzynarodowej, koszty dojazdów lokalnych, zakwaterowanie oraz wyżywienie podczas trwania stażu. Kolejne przelewy będą realizowane przez EJTN w regularnych miesięcznych odstępach. Szczegółowe zasady finansowania i zwrotu kosztów są określone w załączniku Corporate Financial Policy for the activities implemented by EJTN w punktach: 11.2. oraz 14. Po zakończeniu stażu uczestnik otrzymuje transze należnych diet pod warunkiem przesłania do EJTN wymaganych dokumentów rozliczeniowych (wykaz ww. dokumentów w załączniku).

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela:

Anna Natorska-Michrowska
Główny Specjalista
Dział Współpracy Międzynarodowej
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
e-mail: a.michrowska@kssip.gov.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Data publikacji: 
2017-11-16 11:11
Data wytworzenia: 
2017-11-15 17:09
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2017-11-23 13:15
Autor zmiany: 
Anna
Natorska-Michrowska