Prawne aspekty ochrony dóbr kultury, 18-20 grudnia 2017r., Dębe, K25/17

Data szkolenia:           18-20 grudnia 2017r.
Miejsce szkolenia:      Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa:        prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w sprawach karnych
Forma zajęć:                seminarium
Szkolenie dla wszystkich regionów/apelacji  

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowcy:

Katarzyna Zalasińska - doktor habilitowana nauk prawnych, z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Ochrony Zabytków, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Autorka wielu publikacji z zakresu prawnej ochrony zabytków, w tym Ochrona zabytków. Orzecznictwo z komentarzem, Warszawa 2010; Prawna ochrona zabytków nieruchomych, Warszawa 2010; Muzea studium administracyjnoprawne, Warszawa 2014; Wykład prawa ochrony zabytków, Warszawa-Gdańsk 2015 (współautor K. Zeidler).

Kamil Zeidler - doktor habilitowany nauk prawny, profesor w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Dyrektor Centrum Studiów Azji Wschodniej UG. Członek m.in. Rady naukowej "Muzealnictwa", Rady programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS; Polskiego Komitetu Narodowego ICOM. Stypendysta Ministra Kultury na pracę naukowo-badawczą w zakresie ochrony dóbr kultury (2003); stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pracę naukowo-badawczą w zakresie ochrony dóbr kultury (2007). Autor wielu publikacji, w tym dotyczących prawnej ochrony dóbr kultury, a także redaktor publikacji Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2010.

Maciej Trzciński - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, z-ca dyrektora Muzeum Miejskiego Wrocławia. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOM. Ceniony wykładowca na kierunkach prawo, historia, archeologia na temat m.in. prawnych aspektów ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym i przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Specjalizuje się w tematyce przestępczości przeciwko zabytkom. Autor wielu publikacji z zakresu prawnej ochrony zabytków, w tym między innymi Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2010.

Jacek Brudnicki - kierownik Zespołu ds. analiz uwarunkowań prawnych ochrony dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, adwokat, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Posiada doświadczenie szkoleniowe i dydaktyczne w zakresie zagadnień prawnej ochrony zabytków i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Autor publikacji z tej tematyki.

 

Tematyka szkolenia:

1.Dziedzictwo kulturowe, dobro kultury, zabytek - podstawowe pojęcia związane z prawem ochrony zabytków.
2.Formy ochrony konserwatorskiej oraz skutki ich wprowadzenia.
3.Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury – przestępstwa pozakodeksowe oraz wykroczenia. Ochrona dziedzictwa kultury w prawie międzynarodowym – zagadnienia zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu kultury.
4.Aktualne zagrożenie dóbr kultury przestępczością – skala zjawiska, zagrożenie, prognozy, kierunki działań profilaktycznych. Analiza postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia przeciwko zabytkom oraz przestępstwa przeciwko dobrom o szczególnym znaczeniu dla kultury.
5.Skutki zniszczenia i utraty wartości zabytków oraz zagadnienia nadzoru konserwatorskiego.
6.Bazy danych z informacjami o skradzionych dobrach kultury – zakres i przydatność informacji zawartych w poszczególnych rejestrach, możliwość dostępu.
7.Inne narzędzia wykorzystywanie w ochronie dziedzictwa kulturowego przed przestępczością – zakres i przydatność do prowadzenia postępowania karnego.
8.Współpraca międzyinstytucjonalna w prowadzeniu postępowań karnych dot. przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu.
9.Analiza aktów prawnych dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego pod kątem przepisów pomocnych w prowadzeniu postępowań karnych.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie:  sędzia dr Janusz Konecki, tel. (81) 458 37 58  e-mail: j.konecki@kssip.gov.pl

organizacyjnie: specjalista Dorota Jędrasik, tel. (81) 440 87 14, e-mail: d.jedrasik@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1. W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie należy:

  • Zapisać się na listę uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej KSSiP.
  • W celu zapisania się na listę uczestników należy założyć konto użytkownika
  • Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów na kursy.
  • W celu rejestracji na szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących jeżeli miejsca na dane szkolnie zostały już wyczerpane lub uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2. Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3. Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie.

4. Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na Platformie szkoleniowej KSSiP nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

5. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

Data publikacji: 
2017-11-09 11:26
Data wytworzenia: 
2017-11-08 13:03
Autor treści: 
Dorota
Jędrasik
Ostatnia zmiana: 
2017-11-09 11:26
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński