Egzamin prokuratorski 2017 – część pisemna

W dniach 21 - 22 września 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo- Kongresowym EXPO Kraków odbyła się część pisemna egzaminu prokuratorskiego, organizowanego już po raz siódmy przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Do egzaminu przystąpiło 122 osób, w tym 84 aplikantów piątego rocznika aplikacji prokuratorskiej. Zdających powitali Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły sędzia Adam Sęk i prokurator Agnieszka Welenc, życząc wszystkim satysfakcjonujących wyników.

Egzamin przeprowadziła powołana przez Ministra Sprawiedliwości komisja egzaminacyjna złożona z dziesięciu prokuratorów pod przewodnictwem prokurator Prokuratury Krajowej Elżbiety Janickiej. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zapewniła obsługę administracyjno-biurową i techniczną egzaminu.

W pierwszym dniu części pisemnej egzaminu zdający zobowiązani byli sporządzić apelację prokuratora od wyroku sądu rejonowego w sprawie dotyczącej prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

W drugim dniu części pisemnej egzaminu zdający zobowiązani byli sporządzić sprzeciw prokuratora od decyzji wydanej z upoważnienia wójta przez kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Drugie zadanie polegało na sporządzeniu apelacji prokuratora od postanowienia sądu o całkowitym ubezwłasnowolnieniu.

Każda część egzaminu pisemnego trwała 6 godzin.

Warunkiem zdania egzaminu prokuratorskiego jest uzyskanie co najmniej 60 % możliwych do zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu, lecz nie mniej niż 50% z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. Do części ustnej egzaminu nie może zostać dopuszczony zdający, który za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30% możliwych do zdobycia punktów. 

Wyniki części pisemnej egzaminu prokuratorskiego oraz lista osób dopuszczonych do części ustnej egzaminu zostaną opublikowane nie później niż 13 października 2017 r. na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Część ustna egzaminu prokuratorskiego rozpocznie się 16 października 2017 r.

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
poniedziałek, Wrzesień 25, 2017
Data publikacji: 
2017-09-25 09:44
Data wytworzenia: 
2017-09-25 09:44
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk