Wybory stanowiska asesora sądowego

W dniu 9 sierpnia 2017 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, m.in. absolwenci Krajowej Szkoły- w obecności Dyrektora Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzaty Manowskiej i Zastępcy Dyrektora Krajowej Szkoły Adama Sęka, a także zaproszonych gości, w tym m.in. reprezentującej Ministra Sprawiedliwości sędzi Dagmary Pawełczyk- Woickiej, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Piotra Niedzielaka, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie Rafała Dzyra,  Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie Cezarego Wójcika, Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Katarzyny Górskiej - złożyli oświadczenia o dokonaniu wyboru stanowiska asesora sądowego.

Oświadczenia zostały odebrane od kandydatów umieszczonych na liście klasyfikacyjnej, która została ogłoszona w dniu 24 czerwca 2017 r.

Na  listę  tę Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wpisał osoby, które:

  1. odbyły aplikację w Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zdały egzamin sędziowski i nie zostały skreślone z listy aplikantów aplikacji sędziowskiej;
  2. zajmują stanowiska referendarzy sądowych lub asystentów sędziów i w latach 2011-2016 zdały egzamin sędziowski.

Podstawę prawną wpisania na listę oraz dokonania wyboru stanowiska asesora sądowego stanowi art. 15 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratur, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1139).

Kandydaci dokonali wyboru stanowiska asesora sądowego spośród stanowisk zawartych w wykazie Ministra Sprawiedliwości opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości w dniu 6 lipca 2017 r. (poz. 167). Wykaz obejmował 323 etaty w sądach rejonowych w wydziałach: cywilnym, karnym, gospodarczym, upadłościowo-restrukturyzacyjnym oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. Wybór stanowiska asesora sądowego odbył się jawnie według kolejności zajmowanej na liście klasyfikacyjnej.  Etaty wybrało 270 osób spośród 351 uprawnionych. 

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

Data: 
czwartek, Sierpień 10, 2017
Data publikacji: 
2017-08-10 07:15
Data wytworzenia: 
2017-08-10 07:15
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk