Zapytanie ofertowe na dostawę 440 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach Projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaprasza do udziału w zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 440 zestawów materiałów biurowych (jeden zestaw materiałów biurowych składa się z długopisu metalowego, notesu klejonego, pendriva) dla uczestników szkoleń w ramach Projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”.

Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, zm., Dz. U z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020 z późn. zm.). Jest to postępowanie, którego wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020.

 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.4.3.2017

Data publikacji: 
2017-08-03 15:30
Data wytworzenia: 
2017-08-03 15:30
Autor treści: 
Piotr
Tomasikiewicz
Ostatnia zmiana: 
2018-03-30 09:05
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska