Fundusze pomocowe

 
 
Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 1/2018 z dnia 2.01.2018 roku  Sekcja Funduszy Pomocowych została przekształcona w Dział Funduszy Pomocowych. Do zadań Działu należy pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

Kierownik Działu - SSO Marek Manowiec
 
 
AKTUALNE PROJEKTY
 
Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”
 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 24 kwietnia 2017r. do 31 października 2018 r. realizuje projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój perspektywa 2014-2020. pt. "Szkolenia
z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa".

Szkolenie są adresowane do pracowników wymiaru sprawiedliwości z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej: sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, asesorów sądowych z sądów rejonowych – po powołaniu, referendarzy sądowych z sądów okręgowych i rejonowych, asystentów sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym. Szkolenie dotyczy następujących zagadnień: prawo gospodarcze dla sędziów orzekających
w sprawach karnych, problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów,  Prawo upadłościowe
i restrukturyzacyjne, prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego. Szkolenia będą realizowane w Lublinie, Rzeszowie
i Warszawie w okresie listopad 2016 r. – październik 2018 r.

(Dofinansowanie projektu z UE: 531 980,63 zł.)

Osoby do kontaktu:

Strona projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa”.

 

„Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 stycznia 2019 r. realizuje projekt pt. "Zapobieganie
i zwalczanie przestępczości podatkowej". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i

edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z całej Polski, zajmujących się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych/skarbowych, w tym pracujących m.in.: w Departamentach
ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (w tym w wydz. zamiejscowych),
w Wydziałach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Finansowo-Skarbowej Prokuratur Regionalnych,
w Wydziałach Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziałach Śledczych Prokuratur Okręgowych, w Prokuraturach Rejonowych. Szkolenia będą realizowane w Lublinie, Rzeszowie, Poznaniu i Warszawie w okresie listopad 2017 r. – styczeń 2019 r.

Wartość projektu: 1 271 646,00 zł.

Osoby do kontaktu:

 • Kierownik projektu – Marta Cimek 
  tel. 81 458 37 41
  e-mail: m.cimek@kssip.gov.pl
 • Inspektor ds. organizacji szkoleń – Justyna Jankowska                         
  tel. 81 458 37 40
  e-mail: j.jankowska@kssip.gov.pl
 • Inspektor ds. rozliczeń i sprawozdawczości – Wioletta Smoleń
  tel. 81 458 37 60
  e-mail: w.smolen@kssip.gov.pl
 • Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Krzysztof Kalinczuk
  tel. 81 458 37 45
  e-mail: k.kalinczuk@kssip.gov.pl

Strona projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”.

 

„Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. realizuje projekt pt. "Zapobieganie
i zwalczanie cyberprzestępczości ". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z całej Polski, zajmujących się prowadzeniem
i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych dokonywanych przy użyciu Internetu,
w tym pracujących m.in.: w Departamentach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej
(w tym w wydz. zamiejscowych), w Wydziałach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Finansowo-Skarbowej Prokuratur Regionalnych,
w Wydziałach Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziałach Śledczych Prokuratur Okręgowych, w Prokuraturach Rejonowych. Szkolenia będą realizowane
w Lublinie i Warszawie w okresie listopad 2017 r. – styczeń 2019 r.

Wartość projektu: 1 299 606,00 zł.

Osoby do kontaktu:

Strona projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.

 

„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 lipca 2017 r. do 31 marca 2021 r. realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Celem projektu jest Zmniejszenie luk kompetencyjnych pracowników sądów i prokuratur powstałych w wyniku zmian legislacyjnych poprzez opracowanie narzędzia umożliwiającego badanie i określanie potrzeb szkoleniowych oraz wdrożenie nowoczesnych metod kształcenia i obsługi szkoleń umożliwiających kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości w sposób systematyczny i odpowiednio dobrany do zmieniających się potrzeb. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia efektywnego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy, zinformatyzowanego systemu kształcenia ustawicznego kadr wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Główne działania projektu to:

 • Stworzenie i wdrożenie e-KSSiP,
 • Badanie potrzeb szkoleniowych i wpływu tych zmian na praktykę (poprzez e-KSSiP),
 • Diagnozowanie luk kompetencyjnych i przeprowadzenie szkoleń dla 100 grup uczestników z zakresu kompetencji miękkich dot. zarządzania i komunikacji.

Wartość projektu: 5 000 000 zł.

Osoby do kontaktu:

Strona projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”.

 

 

 

Data publikacji: 
2013-09-06 12:37
Data wytworzenia: 
2013-09-06 12:37
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2018-09-06 10:42
Autor zmiany: 
Wiesław
Trochonowicz