Aplikacja ogólna

Nabór na aplikację ogólną zarządza, w zależności od potrzeb kadrowych sądów i prokuratury, Minister Sprawiedliwości, określając każdorazowo limit miejsc na tę aplikację.

Nabór na aplikację ogólną odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów:

  1. testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa;
  2. pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Do drugiego etapu konkursu zostają dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali z testu minimum punktów, określone przez Ministra Sprawiedliwości, przy czym liczba tych kandydatów nie może by większa niż dwukrotność limitu miejsc na aplikację ogólną. 

Test oraz zadania w ramach pracy pisemnej, ze wskazaniem form ich przygotowania, opracowuje zespół konkursowy powołany przez Ministra Sprawiedliwości, który zatwierdza także opracowane przez zespół konkursowy testy i zadania.

Po zakończeniu naboru, testy i zadania są publikowane na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

Po przeprowadzeniu konkursu powołana przez Ministra Sprawiedliwości komisja konkursowa przedstawia dyrektorowi Krajowej Szkoły listę kwalifikacyjną kandydatów na aplikantów aplikacji ogólnej. O kolejności miejsca na liście decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów z obu etapów konkursu.

Dyrektor Krajowej Szkoły na podstawie listy kwalifikacyjnej ustala listę kandydatów zakwalifikowanych na aplikację ogólną i wydaje indywidualne decyzje w sprawie przyjęcia na aplikację. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości. Decyzje wydane w sprawie przyjęcia na aplikację podlegają kontroli sądu administracyjnego.

Aplikantem może zostać osoba, która spełnia ustawowe warunki, w szczególności: posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, cieszy się nieposzlakowaną opinią, jest niekarana, ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł zawodowego magistra lub ukończyła zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce.

Aplikacja ogólna trwa nieprzerwanie 12 miesięcy i rozpoczyna się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych na aplikację ogólną. Dokładną datę rozpoczęcia określa Minister Sprawiedliwości.

Aplikant aplikacji ogólnej może ubiegać się o kontynuowanie szkolenia na aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej albo podjąć pracę na stanowisku referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, przy czym na ostatnie z wymienionych stanowisk jest on powoływany poza konkursem przewidzianym w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.

W 2013 r. Minister Sprawiedliwości zarządził nabór na kolejny, piąty rocznik aplikacji ogólnej, określając limit 180 miejsc.

W terminie 14 dni od dnia zakończenia aplikacji ogólnej Dyrektor Krajowej Szkoły ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną aplikantów.

Lista klasyfikacyjna zawiera imiona i nazwiska aplikantów, z podaniem liczby punktów uzyskanych przez każdego aplikanta w trakcie aplikacji ogólnej oraz liczby porządkowej wskazującej jego miejsce na liście. O kolejności miejsca na liście decyduje liczba punktów uzyskanych przez aplikanta ze sprawdzianów i praktyk.

Pozycja aplikanta na liście klasyfikacyjnej decyduje zarówno o możliwości kontynuowania szkolenia na aplikacji specjalistycznej, jak również o pierwszeństwie wyboru jej rodzaju.

Limity przyjęć na aplikacje specjalistyczne określa Minister Sprawiedliwości.

Przyjęcie lub odmowa przyjęcia aplikanta na aplikację specjalistyczną następuje w drodze indywidualnej decyzji Dyrektora Krajowej Szkoły, od której przysługują środki odwoławcze analogiczne do decyzji w sprawie przyjęcia na aplikację ogólną.

Data publikacji: 
2013-08-08 11:25
Data wytworzenia: 
2013-08-08 11:25
Ostatnia zmiana: 
2013-09-03 23:22
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak